انتقاد شديد ه مبقخااطرمپذیرسند مشعظم۲۰۳۰و رسازهمابنرمللییوانزسکاو مط جررحاشديسند يونسكو

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی مقام معظم رهبری: حضرت آیتالله خامنهای صبح دیروز در دیدار هزاران نفر از معلمان سراسر کشور، آموزشوپرورش را زیرساخت اصلی علم و تحقیق در کشــور دانســتند و بــا تأکید بر لــزوم اهتمــام جدی مســئولان برای اجرائیکردن سند تحول آموزشوپرورش، گفتند: «وظیفــه آموزشوپرورش تربیت نســلی «باایمــان، باوفا، مســئولیتپذیر، دارای اعتمادبهنفــس، مبتکر، راســتگو، شجاع، باحیا، اهل تفکر و اندیشه، عاشق کشــور و نظام و مردم و دوستدار مصالح کشور» است».

مقام معظم رهبری همچنین انتخابات را موضوعــی حیاتی و برآمده از اندیشــه مردمســالاری دینی در نظــام جمهوری اسلامی دانســتند و تأکید کردند: «حضور همه مردم، با ســلایق مختلف سیاســی، در انتخابات ۲9 اردیبهشت، ضامن حفظ اقتدار، اُبّهت و مصونیت کشــور است و با چنین حضوری، دشمن هرگز نخواهد توانست هیچ غلطی در مقابل ملت ایران انجام دهد».

حضرت آیــتالله خامنهای با گرامیداشــت یاد شهید آیتالله مطهری، آن معلم شهید را آموزگاری واقعی در گفتار، رفتار و ســبک زندگــی خواندند و افزودند: «دشمنان بشــر و کشور و اسلام، او را از ما گرفتند؛ اما کتابهای آن بزرگوار پرورشدهنده ذهن و هدایتکننده به سوی معارف اسلامی است و باید از این آثار ارزشمند حداکثر استفاده را کرد».

مقام معظم رهبری سپس با اشاره به اهمیت و جایگاه معلم، گفتند: «قدرت، اعتبار و آبروی کشــور بیش از هر چیز وابســته به نیروی انســانی است و معلمان هســتند که ســازنده نســل آینده و نیروی انسانی آن هستند».

ایشــان با تأکید بر لزوم قدردانستن شأن و منزلت معلــم و تکریم آن در جامعــه گفتند: «هزینهکردن برای معلم از وظایف مســئولان و دولت است؛ زیرا همانطور که بارهــا گفتهام کــه هزینهکردن برای معلم در واقع، سرمایهگذاری است».

مقام معظم رهبری، انجام مسئولیت بزرگ تربیت نســل آینده را نیازمند افزایش آمادگیهای معلمان دانستند و گفتند: «بر همین اساس به مسئولان تأکید میکنیم دانشگاه فرهنگیان را که تولیدکننده معلم است و اهمیت فراوانی دارد، جدی بگیرند و هرچه میتوانند برای آن سرمایهگذاری کنند.»

ایشان با اشاره به نقش برجسته معلم در ترویج اخــلاق و خصلتهــای خــوب در دانشآمــوزان، خاطرنشــان کردنــد: «معلــمِ منیعالطبــع، صبور، متدیــن و متین این خصوصیات را بــا رفتار خود به دانشآموزان منتقل میکند .»

حضرت آیــتالله خامنهای اســتفاده سیاســی از معلمان را در تعــارض بــا شــأن معلم دانســتند و گفتند: «از سالهای دهــه ۶0 همــواره به کســانی که قصــد داشــتند از معلمان ماننــد ابزار سیاســی اســتفاده کنند، اعتراض داشــتم؛ چراکه معلم همچون الماســی قیمتی اســت که نباید آن را بازیچــه قرار داد». مقام معظم رهبری با اشــاره بــه قریبالوقوعبودن بازنشســتگی جمع زیادی از معلمان، گفتنــد: «برای جبران کمبــود معلم باید ظرفیت دانشگاههای معلمپرور افزایش یابد و مراکز مسئول، ضوابطی برای جذب معلمان قرار دهند تا افراد بدون حســاب وارد آموزشوپرورش نشوند.» مقام معظم رهبری، آموزشوپرورش را زیرســاخت اصلی علم و تحقیق در کشور دانستند و گفتند: «اگر آموزشوپرورش براســاس برنامهها و سیاستهای صحیــح حرکت کند، کشــور از لحاظ علم و تحقیق غنی خواهد شــد؛ اما اگر چنانچه آموزشوپرورش به حال خود رها شود، این زیرساخت لطمه خواهد خورد و ضررهای ناشــی از آن، غیرقابل محاســبه خواهد بود».

حضرت آیــتالله خامنهای بــا تأکیــد بــر اینکــه وظیفــه آموزشوپــرورش تربیــت یک نســل اســت، خاطرنشــان کردنــد: «آموزشوپــرورش بایــد تربیــت نســلی باایمان، وفــادار، مســئولیتپذیر، دارای اعتمادبهنفــس، دارای ابتکار، راســتگو، شــجاع، باحیا، اهل فکر و اندیشه، عاشق کشــور و نظام و مردم و دوســتدار مصالح کشور را هدف اصلی خود قرار دهد».

ایشان افزودند: «لازمه اینکه نسلی محکم، قوی، بااراده، مبتکر، پیشــرو و فعال تربیت شود، آن است کــه آموزشوپرورش زمینه مناســب را برای معلم، دانشآموز، اولیا و طراحان و نویســندگان کتابهای درس فراهم آورد».

مقام معظم رهبري: من بهطور جدی از وزیر محترم و مسئولان میخواهم که موضوع اجرائیشدن سند تحول را پیگیری کنند؛ زیرا آموزشوپرورش نیازمند تحول عمقی و بهدور از تغییرات ظاهری است

مقــام معظــم رهبــری با هشــدار درخصــوص جریانــی کــه بــه دنبــال ازبینبــردن جایــگاه و ارزش آموزشوپرورش و ســلب اعتماد از این دســتگاه بسیار مهم اســت، خاطرنشان کردنــد: «ایــن جریــان از خارج کشــور هدایــت میشــود و تنهــا راه مقابلــه بــا آن، برطرفکــردن نقــاط ضعــف آموزشوپــرورش و زمینههــای نفــوذ است».

حضرت آیــتالله خامنــهای یکی از اشــکالات آموزشوپــرورش را بیماری «دانشــگاهگرایی» خواندنــد و گفتنــد: «دانشگاهگرایی یک تفکر غلط و خطایی اســت که متأسفانه ســایه آن از ابتدای ورود به محیط مدرسه تا پایان تحصیلات در آموزشوپرورش، بر سر دانشآموزان سنگینی میکند».

ایشان خاطرنشــان کردند: «در کشور نیازهــای فوری و ضــروری غیرمرتبط با تحصیلات دانشــگاهی بســیار زیاد است و بر همین اساس، بنده سالهاســت که بر موضوع اهتمام به هنرســتانها و مراکز فنی و حرفهای و تقویت آنها، تأکید دارم».

مقام معظم رهبری با اشــاره به افراد زیادی که با تحصیل در هنرســتانها و مراکز فنی و حرفهای و فراگیری مهارتهای مختلف، اکنون صاحب شغل و زندگی هســتند، این افراد را ثروتهای ملی کشور دانســتند و افزودنــد: «ما نیازمند علــم و تحقیق و پیشرفت علمی هســتیم اما این موضوع بدین معنا نیســت که همه دانشآموزان، بایــد هدف خود را دانشگاه قرار دهند».

حضرت آیــتالله خامنــهای به موضوع ســند تحول آموزشوپرورش نیز اشاره کردند و با انتقاد از اجرائینشدن این سند با وجود گذشت چندین سال از ابلاغ آن، گفتند: «چرا سند تحول آموزشوپرورش تا به حال عملیاتی نشــده اســت؟ تا چه زمانی باید منتظر آمادهشدن نظامنامههای سند تحول بود؟».

ایشان افزودند: «من بهطور جدی از وزیر محترم و مسئولان میخواهم که موضوع اجرائیشدن سند تحول را پیگیری کنند؛ زیرا آموزشوپرورش نیازمند تحول عمقی و بهدور از تغییرات ظاهری است».

ادامه در صفحه 7

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.