اعضاي شورایعالی انقلاب فرهنگی چه کسانی هستند؟

Shargh - - سیاست -

شــورایعالی انقــلاب فرهنگی پــس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران با فرمان امام خمینی)ره( تشــکیل شــد. گســترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شــئون جامعه و تقویت انقــلاب فرهنگی و اعتــلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیطهای علمــی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگــی از جمله اهداف این شوراســت. تهیه و تدویــن سیاســتها و طرحهای راهبردی کشــور در زمینههای مختلــف فرهنگی از جمله در حوزههای زنان، تبلیغات، اطلاعرسانی، چاپ و نشر، بیسوادی، دانشگاهها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیتهای دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و ســایر حوزههای فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاستگذاری این شورا محسوب میشود. همچنین تعیین ضوابط تأســیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و اســتادان و دانشــجویان از جمله وظایف این شوراست. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگــی ایران و جهان، بررســی الگوهای توســعه و پیامدهــای فرهنگی آن، بررســی وضــع فرهنگ و آموزش کشــور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتی شورایعالی انقلاب فرهنگی اســت. اعضاي حقیقی شورا که از سوی مقام معظم رهبری برای دوره جدید در سال ۱۳90 منصوب شدند، عبارتاند از: احمد احمــدی، علیرضا اعرافی، حمید پارســانیا، غلامعلی حدادعادل، رضا داوری، حســن رحیمپور، علی شریعتمداری، علیاکبر صادقیرشاد، سیدعلیرضا صدرحسینی، محمّدرضا عارف، محسن قمــی، دکتر محمّدعلــی کینژاد، منصــور کبکانیان، حسین کچوئیان، دکتر مهدی گلشنی، علی لاریجانی، محمود محمّدیعراقی، دکتر محمدرضا مخبر، دکتر صادق واعــظزاده و علیاکبر ولایتی. اعضاي حقوقی شورا هم عبارتاند از: رؤسای محترم سه قوه، وزرای فرهنگ و ارشاد اســلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزشوپرورش، ورزش و امــور جوانــان، معــاون علمــی و فناوری رئیسجمهور، رؤسای ســازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نهــاد نمایندگی ولــی فقیــه در دانشــگاهها، جهاد دانشگاهی، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، دانشگاه آزاد اســلامی و رؤســای کمیســیونهای فرهنگــی، آمــوزش و تحقیقات، بهداشــت و درمــان مجلس شورای اسلامی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.