حمايت مولوی عبدالحمید از روحانی

Shargh - - سیاست -

ایســنا: مولوی عبدالحمید با حمایت از حســن روحانی در انتخابات ۲9 اردیبهشت، اظهار امیدواری کــرد او رأی دوباره اکثریت اهل ســنت و شــیعه در سطح کشــور را کســب کند. مولوی عبدالحمید که پیش از این نیز در انتخابــات 9۲ از روحانی حمایت کرده بــود، گفت: دکتــر روحانی با داشــتن حداقل ۵/۶ میلیــون آرای واجدیــن شــرایط رأیدادن در بین اهل ســنت و با احتســاب آرای بــالای برادران مسلمان اهل تشــیع، قطعا برنده نشاطآور این دوره ریاســتجمهوری خواهند بود و من نیز توصیهام به همه مؤمنان و مسلمین ایران همین است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.