انصار حزبالله هم به مدافعان رئیسي پیوست

Shargh - - سیاست -

ایسنا: مســئول انصار حزبالله مشهد، از حمایت تشــکل متبوعــش از ابراهیــم رئیســي در جریــان انتخابات ریاســتجمهوری خبر داد. حمید استاد با تأکیــد بر اینکه انصار حزبالله تمرکز اصلیاش را بر انتخابات ریاستجمهوری معطوف کرده و کاندیدای مورد حمایت ما نیز حجتالاســلام رئیســی است، افــزود: انتخابات ریاســتجمهوری دامنــه تأثیرش شامل کل کشور میشود، ولی انتخابات شورای شهر فقط شامل شــهر میشود؛ بنابراین ما کشور را فدای شهر نمیکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.