حضور آيتالله يزدی در سخنرانی رئیسی

Shargh - - سیاست -

خبرآنلاین: آیتالله محمد یزدی، یکی از اعضای شورای نگهبان در نشست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیســی، از کاندیداهای ریاســت جمهــوری حضور پیدا کــرد. تصویر او امروز در شــبکههای اجتماعی دستبهدست میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.