غلامرضا پهلوي مُرد

Shargh - - سیاست -

فارس: غلامرضــا پهلوی، معروف به شــاپور غلامرضا، ششــمین فرزند و ســومین پســر و تنها فرزند رضا شاه پهلوی و توران امیرسلیمانی دیروز مرد. او فرزند رضاشــاه از ادواج او با ملکه توران بود. غلامرضا در دوشــنبه ۲۵ اردیبهشــت ســال ۱۳0۲ هجری خورشیدی در تهران متولد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.