آنچه ازپ اسشخ رو محاانيبه صناامزددهارشيبددر، منمدنمووميعهیت بود

آنجایی که شما مدیریت میکنيد تا حالا ماليات داده؟

Shargh - - سياست -

ایســنا: رئیسجمهوری روز گذشته در ارومیه گفت: «قبل از آنکه به آذربایجان غربی بیایم، به گلســتان رفتم تا ســری به معدنچیان عزیزمان در آزادشــهر بزنم. در سراســر ایران غمخواری، عشــق و برادری وجود دارد. ایــن معدن در بخــش خصوصی و در اختیــار یک نهاد بوده اســت و آنها باید پاســخگوی مردم باشــند. ما با همه توان در کنار مردم و کارگران و در کنار معدنچیان و خانوادههای عزیزازدستداده خواهیــم بود، ولی کســانی که مســئول آن معدن بودهاند، چرا مهر سکوت بر دهان زدهاند؟»

حجتالاســلام حسن روحانی عنوان کرد: «دیدن دریاچه ارومیه برای من شــعفآور است. من چهار ســال قبل به شــما مردم ارومیه قــول دادم و گفتم اگــر رئیسجمهور شــوم، اولین موضوعــی که در دولتم مطرح خواهــم کرد، دریاچه ارومیه اســت. یادتان هســت آن روز شما از اشــک چشم خود یاد کردید. یادتان هســت غم سراسر غرب ایران را برای خشکشدن دریاچه ارومیه فرا گرفته بود ولی امروز همه ما خوشحالیم که این دریاچه را تثبیت کردیم.»

او ادامــه داد: «مــردم آذربایجان و غــرب ایران بدانید در هشــت سال قبل از این دولت، آب دریاچه ارومیه ســه متــر و 10 ســانتيمتر پایین آمــد و اگر اقدامات این دولت نبود، شــما یک کویر خشک را در اینجا شاهد بودید. زنان و مردان و مردم قهرمان، سر ایران، آذربایجان اســت. چشــم زیبای ایران، دریاچه ارومیه اســت. میخواستند این چشــم زیبای آبی را در این بدن نبینند، ولی امروز شاهدیم امواج دریاچه حیات خود را فریاد میزند. در این سهســالونیم، دو هزار میلیارد تومان صرف دریاچه ارومیه شده و بعد هم ادامه خواهیم داد. دریاچه ارومیه باز هم جاذبه گردشگری خود را احیا خواهد کرد».

او افــزود: «چــرا از ارومیــه ســخن گفتم چون میخواســتم بگویم اگر وعدهای به شــما دادیم، به آن عمل خواهیم کرد. امروز به شــما مردم ارومیه و آذربایجان غربــی میگویم در این اســتان هر روز شــرایط زندگی و شرایط کســب و کار برای جوانان آمادهتر خواهد شــد. من از اینکه در ســال ‪441 95،‬ بنگاه اقتصادی راهاندازی شــد هنوز راضی نیســتم و اینکه 18 هزار جوان مشــغول شــده راضی نیستم بلکه باید جوان بیکار در این سرزمین باقی نماند».

هشت ســال کشور دســت شــما بود، با جوانان چه کردید؟ روحانی ادامه داد: «کســانی از اشتغال بایــد حرف بزنند که کارنامه خود را به مردم نشــان بدهند. در ستادهای آنها کســانی هستند که هشت سال قبل کشور در اختیار آنها بود و دیدید با جوانان ما و اشتغال این کشــور چه کردند؟». این کاندیدای انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه «هشت سال شغلی برای این سرزمین نبود» عنوان کرد: «برخی از رسانهها آن هشت سال را سکوت کردند و از بیکاری جوانان ســخن نگفتند ولی ســال قبل که 650 هزار شغل ایجاد شــد، دم از بیکاری میزنند و میگویند باید مالیات بدهید؛ ولی کســی نمیپرســد آنجا که شما مدیریت میکنید، تا حالا مالیات دادهاید؟».

او با اشــاره بــه ضرورت حضور زنــان در فضای کســبوکار گفت: «ما برای اشــتغال زنانمان عمل و تلاش کردهایم. در هشــت ســال قبل از این دولت 860 هزار زن بیکار شدند. در این سهسالونیم 750 هزار بانو مشــغول به کار شدند. شخصی میتواند از اشــتغال زنان ســخن بگوید که در مقام عمل برای 750 هزار زن اشتغال ایجاد کرده باشد».

روحانی عنــوان کــرد: «عــدهای میخواهند ما را از مســیری کــه آمدیــم بازگرداننــد، ما از مســیر بازنمیگردیــم». ایــن کاندیدای ریاســتجمهوری خطــاب بــه منتقدانــش، افــزود: «از آزادی بیان و انتقاد ســخن میگویند. یاللعجب. آنها که زبانها را بریدند و دهانها را دوختند. شــما که در ســالهای گذشته آنچه از شما صادر شد، کلمه ممنوعیت بود؛ ممنوعیت قلم، ممنوعیت تصویر. لطفا شــما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت میکشــد. شما دم از انتقاد نزنید. شــما در نهادی کار میکنید که کســی جرئــت انتقاد از آن نهاد را نــدارد. تخریب را در این جامعه رقم میزننــد ولی زنان و مردان ما با آگاهی در برابر سیاهنمایی آنها ایستادهاند.»

او گفت: «در این چهار ســال شما کاسبان تحریم، کاســبیتان کســاد شــده اســت، ناراحت هستید؟ میخواهید ما را به چهار سال قبل بازگردانید ولی ما عقب بازنمیگردیم. مــا راهمان را انتخاب کردهایم. راه ما آزادی است. باز هم میخواهید تحریم و حصر را به ایران بازگردانید. ما مخالف تحریم و حصر ایران هستیم». روحانی یادآور شد: «ما میخواهیم با دنیا زندگی مســالمتآمیز داشته باشیم. ما نمیخواهیم جوان کــرد و ترک ما ســر مرز کولهبــری کند بلکه میخواهیــم به جاي کوله، جــوان ما صادرات کند. ما استانهای مرزیمان را استانهای صادراتی ایران قرار خواهیم داد .»

خودتان به بازنشستگان چقدر دادید؟

او با اشــاره به دســتاوردهای دولت عنوان کرد: «چهار ســال قبل ما شــش میلیون تن نیازمند گندم بودیــم، ولی امروز آمادهایم ســه میلیون تن گندم را صادر کنیم. شــما ســفرهای را برای مــا میخواهید کــه گندمــش از بیگانه باشــد، ولی ما ســفرههایی میخواهیــم کــه گندمــش محصــول و دســترنج کشاورزان ما باشد».

رئیسجمهــوری ادامــه داد: «دم از محرومــان میزنید. لطفا اعلام کنید در نهادهایی که مشــغول هستید بازنشســتگان چقدر میگیرند. ما دولت ادعا نیستیم. ما دولت خیالبافی نیستیم. ما دولت فریب نیستیم. ما میخواهیم راهی که در خرداد 92 به هم وعده دادیم و دســت به دســت هم دادیم، را تا قله ادامه دهیم». روحانی عنوان کرد: «روز سرنوشتساز نزدیک اســت. 29 اردیبهشت روزی است که ما باید راه خــود را به مردممــان و جهانیان اعلام کنیم. راه ما وحدت اقوام ایرانی است. ما نمیخواهیم فارس و ترک باشــد. نمیخواهیم ترک و کرد باشد. ما ایران متحــد میخواهیم. مــا همانطور که در ســال 92 وعده دادیم کرســی زبان ترکی در دانشگاه ارومیه و کرسی زبان کردی در دانشگاه سنندج ایجاد کردیم».

او افزود: «اهل فریب نیستیم و اگر سخنی گفتیم آن را ادامــه میدهیــم. مــا ملــت صددرصدی را میخواهیم. آنها که میخواهند بین ما فاصله ایجاد کنند، ما یک ملت واحد و یک مشت گرهکرده در برابر بدخواهان هستیم، امروز روز تصمیم ماست».

رئیسجمهــوری گفت: «من در ســال 92 وعده احیــای دریاچه ارومیــه را دادم و به آن عمل کردم و امــروز میگویم قطار بینشــهری ارومیه و تبریز را ایجاد خواهم کرد. راه و مســیر نشاط جوانان را آغاز میکنیم. من به شما اعلام میکنم به سازمان اداری و اســتخدامی ابلاغ کردم که سازمان ملی جوانان را تأســیس کنیم. ما به ورزش کشور و قهرمانان کشور اعــلام میکنیم باز قهرمانان و ورزشــکاران را بالای سکو میفرستیم».

روحانی یادآور شد: «ما راه نشاط برای جوانان را ادامــه میدهیم. همه زنان و مردان بدانید کســانی کــه امروز آمدهاند و میخواهند قدرت را در دســت بگیرند، در چهار ســال گذشته میخواستند شبکهها را فیلتــر کنند و از گســترش پهپادها جلوگیری کنند. میخواهند ما را در رســانهای که خودشان ساختند، محــدود کننــد. نمیتوانند، مــا دوباره بــرای ایران خواهیم ماند». رئیسجمهوری عنوان کرد: «ارومیه قهرمــان! آذربایجان عزیــز! یاشاســین آذربایجان! یاشاســین ایران! این همه شــور و هیجــان از مردم عزیز آذربایجان غربی و از ارومیه قهرمان و از مهاباد عزیز، از میاندوآب، از بوکان، از نقده، از پیرانشــهر، از سلماس، از سردشت، از خوی، از شاهیندژ، از ماکو، از اشــنویه، از چالــداران و... و از همه مردم و همه زنان و مردان میبینیم، باعث امیدواری است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.