آغاز شمارش معکوس برای انتشار رسمی فهرست شورا

Shargh - - سياست -

ســرانجام مرحله پرفرازوفرود بررســی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر و روستا به پایان رسید و حالا بحــث فهرســتهای انتخاباتی احــزاب و جناحهای سیاســی برای ورود به کارزار پنجمیــن دوره انتخابات شوراها بیشــتر از هر زمانی داغ است.قرار است امروز یا فردا فهرست 21نفره شورای شهر تهران منتشر شود و بههمیندلیل هم گمانهزنیها برای فهرستبندیها از هر محفلی شنیده میشود و اسامی کوچکوبزرگی اســت که پشتســرهم ردیف میشــوند. دراینمیان اصلاحطلبان چند گامی از اصولگرایان پیشی گرفتهاند و چارت تعیین فهرستشان را نهایی کردهاند، آنطور که حسین مرعشی، رئیس ســتاد انتخابات اصلاحطلبان شورای شهر تهران، خبر داد هیئترئیسه شوراىعالی سیاســتگذارى اصلاحطلبــان ســهم تخصصهاى مختلف براى 21 کرســی در شوراى شــهر تهران را به 10 حوزه تقســیمبندی کرده اســت. مدیریت شــهرى چهار کرســي، مهندســان معماري و شهرســازى سه کرســي، عمران و حملونقل دو کرسی، محیطزیست دو کرســی، حقوقدانان یك کرســی، بودجه، مالی و اقتصاد دو کرسی، فرهنگی و آموزشی دو کرسی، امور اجتماعی ســه کرسی، بهداشــت و محیط یك کرسی، خدمات پیشرفته و شهر هوشمند یك کرسی، 10 حوزه تخصصی اصلاحطلبان برای ورود به شــورای شــهر هستند.همچنین به گفته مرعشی، از مجموع 21 کرسی، ســهمیه زنان شش کرسی است که البته دو کرسی آن به زنان جوان اختصاص داده شــده و سهمیه جوانان هم شــش کرسی است که دو کرســی با سهمیه زنان جوان مشترك است. برای مردان جوان هم چهار کرسی در نظر گرفته شدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.