آزردگی خاطر رئیسجمهور

Shargh - - سياست -

سخنگوی ســتاد روحانی گفت که رئیسجمهور به دلیل طرح مطالبی دربــاره فرزند یکی از کاندیداها آزرده خاطر شده است.وکیلی گفت: در مصاحبه اخیر بنده به مناســبتی اسمی از آقای الیاس قالیباف آورده شد و علیرغم اینکه قضاوتی صورت نگرفت و تنها به شایعات اشاره شد اما متوجه شدم که همین مقدار هم باعث آزردگی خاطر آقای روحانی شده است.ایشان به هیچ وجه راضی نیستند که تیم ستادیشان وارد حریم خصوصی نامزدها شوند و این رفتار اخلاقی ایشان در مقایســه با رفتار دیگران تفاوت دو رویکرد را به خوبی نشان میدهد و تذکر ایشان عبرت آموز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.