سن ایمهاکره بانسیا4 نام منابهییزد ا ننتخکابانیتد

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: یك ماجــراي ســاده و رســمي را کشوقوس ميدهند، آنهــم بهخاطر اینکــه نفــع انتخاباتي آنها واردکــردن اتهام به وزراي دولــت و خرابکردن وجهه دولت اســت. هرچه گمرك پاســخ ميدهد آنچه دختر وزیر آموزشوپرورش وارد کرده رسمي است و نه قاچاق، گوششان خریدار نیست. برهمیناساس گمرک بار دیگر، ســخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری را «سعی بر سیاهنمایی و ارائه آمار غلط درباره میزان ورود کالای قاچاق به کشور» دانست. مسعود کرباسیان حتي در پایــان نامه خود براي رفع هرگونه ابهام یا پاســخ به سؤالهای احتمالی درخصوص اقدامات و دستاوردهاي گمرك، براي مناظــره در این زمینه اعــلام آمادگي کرد. بــه گزارش پایــگاه اطلاعرســانی دولت، کرباســیان در این نامــه که خطاب به «ســیدمصطفی آقامیرســلیم، ســیدابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف و سیدمصطفی هاشــمیطبا»، نامزدهای انتخابات ریاســتجمهوری، نوشــته، دســتاوردهای دولت یازدهم در کاهش میزان ورود کالای قاچاق به کشور و افزایش درآمدهای گمرک را توضیح داده اســت.در بخشــي از متن این نامه آمده اســت: «اعمال تحریمهــای اقتصادی پیــش از برجام، پیامدهای بســیاری را در حوزه تجارت خارجی به دنبال داشــت. ایــن پیامدها مراحــل مختلف فراینــد ورود و ترخیص کالا را با چالشهایی روبهرو میکرد که میتوان به قطع تعامل با کشــورهای طرف معامله اشاره کرد». کرباســیان افزوده است: «تأثیر تحریم در رابطه تجاری با کشورهای طرف معامله از دو منظر قابل بررسی است. از یکسو کشورهای تحریمکننده از عرضه مستقیم کالاهای تولیدی خود برای ورود به کشور تحریمشونده خودداری کــرده و بههمیندلیل، کالاهای مورد نیاز کشــور، تنها از طریق دورزدن تحریمها و به واسطهگری کشورهای دیگر و در نتیجه با هزینه بیشتر و پرداخت حق واسطهگری و ســایر هزینههای مرتبط با مخاطرات مورد مطالبه کشور واسطه، به دلیل پایبندنبودن به مقررات تحریمها توسط آن کشــور، وارد میشد. از ســوی دیگر، امکان معامله تجاری مستقیم با کشورهای تحریمکننده نیز میسر نشد و ازاینرو تعیین تعداد کشــورهای هــدف صادراتی نیز غیرممکن و فقط به چند کشور خاص محدود شده بود .» وی دربــاره اثر برجــام بر رفع این مشــکلات ادامه داده اســت: «پس از رفع تحریمها، کشــورهای تحریمکننده برای دستیابی مستقیم و بیواســطه به بازارهای ایران، بلادرنگ وارد مبادلات تجاری شــده و عرضه مســتقیم کالاهای خــود را به ایــران آغاز کردهانــد. همچنین در حوزه حملونقل تا قبل از برجام شرکتهای حملونقل بینالمللی بزرگ و خطوط معتبر کشتیرانی بینالمللی بالاخــص اروپایی مجبــور بودند برای رســاندن کالا به ایران بــه امارات رفته و در ادامــه محمولههای خود را با اســتفاده از کشــتیهای کوچکتر و رویه ترانشیپمنت از بنــادر حوزه خلیجفارس به بنادر ایران منتقل کنند که این امر باعث افزایش هزینههای حملونقل و در نهایت بهای تمامشــده کالای وارداتی در عبور از مرزها میشد. از سوی دیگر صادرکنندگان نیز مجبور بودند برای حمل دریایی نیز ابتدا کالای خود را به یکی از بنادر کشــورهای مجاور نظیر امارات انتقال داده و ســپس با اســتفاده از خطوط کشتیرانی بینالمللی به مقاصد ذیربط منتقل کنند؛ درحالیکه پس از اجرای برجام، هزینه حملونقل و تخلیه بار کشــتیها در بنادر نیــز کاهش قابلتوجهی یافته اســت و با اجرائيشــدن برجام کشتیهای ایرانی و خارجــی بهراحتــی در تمام بنــادر دنیــا و همچنین خلیجفارس تردد میکنند. در شرایط کنونی باید با شتاب بیشتری روند حملونقل دریایی توســعه یابد. در حوزه حملونقل هوایی نیز مســیرهای جدیــد پروازی بهطور مستقیم برای حمل بار و مسافر ایجاد شده است».او در بخش دیگري از این نامه نوشته : «در زمان تحریم و پیش از برجام، به دلیل مشــکلات ناشی از حملونقل، بیمه و انتقــال ارز بهناچــار واردات کالا با رویههای غیرمعمول در تجارت فرامرزی در ســایر کشــورها از جمله ملوانی، پیلهوری، همراه مســافر، تهلنجی، کولهبــری و... رواج یافت که عملا نظارت و کنتــرل و اعمال مقررات و اخذ مجوزهای قانونی مانند بهداشت و استاندارد را با مشکل روبهرو کرده بود، اما در شــرایط بهوجودآمده فعلی و با رفع تدریجی این مشکلات امکان حضور نمایندگیهای رسمی شــرکتهای بزرگ دنیا فراهم شده است که این امر علاوه بر تضمین خدمات پس از فروش، باعث ورود کالاها از کانال رســمی تجاری و کاهش قاچاق میشود. ضمــن اینکه بــا رونقگرفتــن تولید داخلــی کالاهای باکیفیت و با قیمت تمامشــده مناسب، انگیزه قاچاق با کاهش ســودآوری آن از متخلفان گرفته شــده است.» رئیس گمــرک در بخش دیگري از نامــه خود به برخی نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری نوشته است : «همه این اقدامات به تحول اساســی در حوزه تسهیل تجارت خارجی و ارتقای نظارت بر فرایند آن منجر شده و نتایج مهمی در کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، افزایش کشفیات قاچاق و درعینحال افزایش درآمدهای گمرکی به دســت آمده اســت ».به نوشــته این نامه ، «رشــد50 درصدی کشــفیات قاچاق کالا در سال 1395 نسبت به مدت مشابه ســال پیش از آن» ماحصل اقدامات گمرك در دولت یازدهم اســت: «بر اثر استفاده از سامانه و نیز ردیابی و بهکارگیری تجهیزات مدرن از جمله ایکسری موفق شــدیم از 15 کیلو کشفیات موادمخدر و پیشساز در ســال 1391 به 300 هزارکیلو کشفیات در سال 1395 دست یابیم که تنها یک قلم از این کشفیات معادل 536 کیلوگرم هروئین بود. برایناساس ایران بیشترین کشفیات مربوط به مواد مخدر، روانگردان و انواع پیشســازهای صنعتی را پس از اســترالیا، نیوزیلند و پاکستان داشت و رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. بهرهبرداری بهینه از دستگاههای کنترلی پیشرفته برای کشف قاچاق انسان در سال 1395 به کشف 50 مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان منجر شد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.