زمستان صداقت در «زمستان یورت»

Shargh - - اقتصاد -

...افرادی به جــز اطرافیان رئیسجمهوری که تمامقد ایســتاده تــا مرد معدنچی بــا برونریزی خشــم و دردش کمی از آلامش کاسته شود؟ مرد معدنچی با تمــام نیرویش فریاد میزند من «درد دارم» او بــا این حرف میگوید چــه چیز او را آزار میدهد و ایــن مصیبت آنقدر ســنگین بوده که نیــاز به یک همدرد دارد و چه کســی بهتر از یک رئیسجمهور برای تقســیم این مصیبــت و ابراز همــدردی با او. اینکه یــک معدنچی با غمی که دارد، مقابــل رئیسجمهوری بایســتد و برایش از روزهای ســخت زندگیاش بگوید و غمش را با او تقسیم کند، ضعف حسن روحانی است؟ یا ضعف منتقدان رســانهای دولت اســت که از همدردی رئیسجمهــوری بــا یــک شــهروند معدنچــی سوءاستفاده کرده و با نشاندادن بغض و آه او در برابر رئیسجمهــوری، فراموش ميکنند جمعی از هموطنان ما مصیبتی ســنگین را پشــت ســر میگذرانند. روز گذشته رئیسجمهوری بر اساس گفتههای مردی که چهار عضو خانوادهاش در این حادثه جــان باختهاند، به وزیر کار و اســتاندار در مقابل همه دستور داده است به خانه معدنچیان بروند و بــدون اینکه حرفی در توجیــه امر بزنند، فقط به حرف معدنچیان گوش و گزارشــی از آن تهیه کنند و به رئیسجمهوری بدهند. این نشــان میدهد سوءاســتفاده از ناراحتــی یک معدنچی کــه در حــال درددل بــا رئیسجمهوری اســت، نهتنها رفتاري حرفهای در رســانه نیســت، بلکه اخلاقي هم نیســت.ای کاش همکاران رسانهای که با پخش این فیلم قضاوت را برعهده مخاطب نگذاشــته و خــود تحلیلهای آنچنانــی برایش نوشــتهاند، حداقل به پخش فیلم بســنده کرده و قضاوت را برعهده مردم میگذاشــتند. یا حتی به جمــلات معدنچی مصیبتزده گــوش میکردند وقتی که داشت درددل میکرد و این را به وضوح بیــان میکرد «مــن درد دارم آقای رئیسجمهور، مــن میخواهــم حــرف بزنــم» ای کاش اجازه میدادند طعم تســکین روحانــی همچنان روی دل ایــن مردم داغدیده بمانــد و مصیبت مردم را دستاویز سیاستزدگی خود نکنند. ای کاش اجازه میدادنــد این مرد بعد از پایــان گفتههایش آرام گوشهای بنشیند و با خود بگوید این رئیسجمهور بــود کــه دردم را التیــام داد نــه اینکــه درگیــر حاشــیههای پروپاگاندای رسانههای منتقد دولت شود. این رسانهها از هیچکدام از کاندیداهای دیگر انتخابات ریاستجمهوری نپرسیدند شما که خود را لایق ریاســتجمهوری میدانید، چــرا یک بار مانند روحانی خــود را در برابر غم این مردم قرار ندادید؟ آیا شــما هم تحمل روحانی برای شنیدن این مویهها و فریادهای مردم را دارید؟ اگر پاســخ مثبت اســت، بگویید در این چنــد روز چرا حاضر نشــدید با این مردم دیدار کنید؟ چرا حاضر نشدید حق شــهروندی آنها برای گفتوگو با کســی که خود را لایق ریاســتجمهوری این کشور میداند، رعایت کنید و در برابر نقد آنها قرار بگیرید؟

روزنامهنگاری موجســواری روی احساســات مردم نیست، بیان واقعیتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.