با دروغپردازی اعتماد مردم را از دست میدهید

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا: وزارت جهاد کشــاورزی، در واکنش به فضاسازی برخی رســانهها برای تخریب عملکرد دولــت، اعلام کرد، اگر دروغپــردازی کنید اعتماد مــردم را از دســت میدهید.روابطعمومــی این وزارتخانه درباره طرح شائبه نبود خودکفایی ایران در تولید گندم در ســال 1395 تأکیــد کرد: یا خبر ندارید یا دروغپردازی میکنید که هر دو وجه برای یک رسانه اشکال دارد.اگر خبر ندارید که خبرگزاری نیســتید و اگر دروغ میگویید که اعتماد مردم را از دست میدهید، اگر هم مصلحتاندیشی میکنید و بــه بهانه انتخابات خود را به بیراهه میزنید که اعتبارتان به چالش کشــیده میشــود.در گزارش وزارت کشاورزی آمده است: واردات گندم ممنوع اســت؛ اما برای هر تازهکاری معلوم است که قبل از این تاریخ عدهای ثبت سفارش کردهاند، عدهای خریــد کردهاند، عدهای محمولــه در راه دارند که نمیتوان جلوی آن را گرفت.در تاریخ سوم بهمن 1394 اعلام شــده که حدود یک میلیون تُن گندم ثبت ســفارشهای گذشــته در ســال 1395 وارد کشور شده اســت؛ اما برای اطلاع خبرگزاری )که به طور حتم خبر دارد( در ســال 95 بیش از 11.5 میلیون تُن گندم کشــاورزان خریداری شــده و در ابتدای سال 96 کشور دارای بیش از 9 میلیون تُن ذخیره گندم )یعنی مصرف 14 ماه کشــور( است. درحالیکه در ســال 90 و 91 مســتند به مصاحبه وزیــر وقت دولت، در بعضی مقاطع کشــور فقط دارای ســه روز ذخیره گندم بوده، اگر شــک دارید )که ندارید( میتوانید تکتک انبارهای کشــور را بازدید کنید.این گــزارش ادامه میدهد: در ضمن اگر در دولت قبل نتوانستهاند خودکفایی را حفظ کنند، باید از آنها سؤال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.