الگوی دخل و خرج، کتابی برای خانوار

Shargh - - اقتصاد -

«الگوی دخل و خرج» به نویســندگی غلامرضا نظربلند از ســوی شــرکت چاپ و نشــر بازرگانی منتشر شــد. موضوع این کتاب اقتصاد خانواده، امور مالی شخصی و پسانداز و سرمایهگذاری است. نگرانی از الگوی مصرف نادرست اشخاص و خانوادهها و سوءمدیریت آنان در زمینه هزینهکرد درآمدشــان، نویســنده را به این فکر واداشت تا کتابی را که سرمشــق دخــل و خرج آنان قرار بگیــرد و اصول و مهارتهای مدیریت مالی شــخصی را به همه افراد جامعــه بیاموزاند و موجب بهبود سطح زندگی و رفاه آنان شود، به نگارش درآورد. او دوسالونیم پیش شروع به نوشتن کرد، کتابی که «الگوی دخل و خرج» نام گرفته و به اینوســیله معرفی میشــود، نتیجه آن اســت. این کتاب، چهار بخــش و 9 فصــل دارد. مؤلف در بخش اول بر آن شــده تا مخاطبان را بــا برنامهریزی مالی و اجــزای آن و نحوه تهیــه صورتهای مالی شــخصی آشنا کند و ارزش زمانی پول و کاربرد آن در مالیه شخصی و برنامهریزی مالی را شرح دهد.

فصلهــای چهارم و پنجم، بخش دوم کتاب را تشــکیل میدهند. فصل چهارم به «روانشناســی شــناختی» و کاربرد رفتارشناســی در مدیریــت مالــی )مالیه رفتاری( میپــردازد و این گونــه از انگارهها و آموزههای اقتصاد کلاســیک و نئوکلاسیک فراتر میرود و مبانی نظری جدید را توصیف و پیآمدهای آن را در رابطه با الگوی مصرف اشخاص و خانوادههــا تبیین میکند. فصل پنجــم بعد از تعریف نیاز و انواع آن و تفکیــک نیازهای عینی از نیازهای ذهنی، روی مباحث نیازشناســی و نیازآفرینــی تمرکز میکند و نشــان میدهد چگونه صاحبان منافع و بعضی غولهای بازاریابی و تبلیغاتی با اســتفاده از آخرین فناوریها و دســتاوردهای علمی و سوءاستفاده از سوگیریهای شناختی انسان، نیازهای جامعه هدف را دســتکاری میکنند. در این فصل توصیههای لازم برای مقابله با این نوع دســتکاریها و برهمزدن اولویتهای نیاز ارائه شــده تا هرکس بتواند نیازهای واقعی خود را تشــخیص دهد و آنها را بهدرســتی و با رعایت اولویتها، مدیریت کند.بخش ســوم که شــامل فصلهای ششم و هفتم اســت، بهتفصیل به نهادها، بازارها و ابزارهــای مالی بهعنوان ارکان ســهگانه مالیه مدرن پرداخته تا به این ترتیــب مبانی نظری و چارچوب مفهومــی لازم برای درک هرچهبهتر بخش چهارم و پایانی کتاب فراهم شود.

بخش چهارم و پایانی کتاب متضمن فصلهای 8 و 9، کاربردیترین قســمت کتاب اســت و به نهادهای مالی ایران اختصاص دارد. فصل هشــتم به بازار پول در ایران پرداخته و در آن، درباره پیشینه بانکداری بحــث شــده و وضعیت فعلی بانکی کشــور تشــریح شــده اســت. ســرمایهگذاری در داراییهــای حقیقی )طلا و زمین و ســاختمان( و سرمایهگذاری در داراییهای مالی )بورس( موضوع فصل نهم است. در این فصل پیششــرطهای ســرمایهگذاری و فرایند و استراتژیهای آن تشــریح و نحــوه ســرمایهگذاری در طــلا و املاک و مســتغلات و بورس اوراق بهادار ایران نشــان داده شده است. مؤلف برای استفاده عملی خوانندگان کتاب از آموزههای مدیریت مالی شــخصی و کسب مهارتهای لازم از ســوی آنان، در هــر فصلی توصیهها و راهکارهای اجرائی متناســب با عنوان آن فصل ارائه کرده اســت. ازآنجاکه کتاب مخاطب عام دارد و بضاعت مخاطبان متفاوت اســت، او تلاش کرده همگان بهطور متناسبی از مطالب کتاب بهرهمند شوند. مطالب کتاب از عمومیترین مفاهیم و آموزهها شروع و بهتدریج تخصصی میشود، ازاینرو کســی که ســواد ابتدایی هم داشته باشــد میتواند از بعضی قســمتهای و فصلهای کتاب اســتفاده کند و آنکــس که بضاعت علمی و حرفهای بیشتری دارد، طبعا میتواند از قسمتهای بیشتری بهرهمند شود. افزون بر این، سازه و پیکرهبندی کتاب بهنحوی است که میتوان با عبور از بعضی بخشهــا، مانند بخش دوم، به بخشهای بعدی ورود کرد.

کتاب در هنگام نگارش بارها ویرایش شــده و استاد عبدالله کوثری آنرا ویرایــش نهایی کرده اســت. ازایــنرو نثر آن روان و شیواســت. واژههــای تخصصی زیادی در آن اســتفاده شــده و مؤلــف بهمنظور اطمینان از اصالت و شــیوایی معادلهای فارســی آن واژهها، به کتب و فرهنگهای اصیل مرجع در رشــتههای تخصصی ذیربط اســتناد کرده است. همچنین برای فهم هرچهبهتر و راحتتر مندرجات کتاب از ابزارهای آموزشی و کمکآموزشــی گوناگونی از جمله نمودارهای رنگــی و جداول مختلف در مقیاسهای مناســب و مثــال و تمثیل و تصویر، استفاده شده است.

درباره نویسنده

غلامرضا نظربلند در شــیراز به دنیا آمد و تا پایان دبیرســتان در این شــهر تحصیل کرد. از مؤسســه علوم بانکی ایران با کســب رتبه اول لیســانس بانکداری گرفت. دوره فوق لیســانس اقتصاد را در دانشگاه شــیراز و دورههای فوق لیســانس مکانیابی صنعتی و توســعه را در دانشــگاه بروکســل و دوره دکترا را توأمان در دانشــگاههای دهلی و نیوکاســل انگلیــس گذراند و در رشــته مدیریت مالی بــا گرایش ارز فارغالتحصیل شد.

نظربلند در سالهای اخیر روی موضوعات و مباحث مالیه متمرکز شــده و کتب و مقالاتی چند دراینباره تألیف کرده است. مقالهای از او که در ماهنامه ‪Chartered Secretary‬ چاپ شــد، جایزه بهترین مقاله ســال را دریافت کرد. کتــاب «درآمدی بر بحران مالــی جهانی» را در سال 1388 نگاشــت. «فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایهگذاری» را در ســال 1390 بهاتفاق دکتر حسین عبدهتبریزی تألیف کرد. این اثر که در ســال 1393 به چاپ ســوم و ویرایش دوم رسید، هماینک در حال ویرایش ســوم، برای چاپ چهارم است. او در سال 1392 به همکاری با فرهنگســتان زبان و ادب فارسی دعوت شــد. این همکاری از همان سال شــروع شد و در قالب تعریفنگاری، تألیف و ویراستاری واژههای اقتصادی «فرهنگ جامع فارسی» ادامه دارد. حرف «الف» این فرهنگ همین هفته از زیر چاپ درآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.