وزی تقاقدسرریاهو مشبهرنسازدییعقهاایل غییربعاکا ادیفندایدزا هایجریااسمتعجمهه و جدروگفتکگوا با « سشرقت:

کاملا روشن است این وعدهها، خلاف سیاستهاي مقام معظم رهبري است

Shargh - - اقتصاد -

نمیگذارد كلام منعقد شود ادامه از صفحه اول

و با تنــدی میگويد: كاملا روشــن اســت اين وعدهها، خلاف سياستهای مقام معظم رهبری است . آخوندی در بيان چرايی گفته خود میگويد: وقتی در جامعه گفته میشود میخواهيم مخابرات، پتروشــيمی و صنايع بسيار پيچيده را بــه بخش خصوصی بدهيم، مســکن را كه ســالهای زيادی در دست مردم بوده به بخش دولتی بدهيم؟ اينکه معلوم است بيشتر يک نوع اقدام عوامفريبانه است. همين كاری كه دولت قبلی كرد... هنوز ملتی اسير كار او هستند و اينجاست كه هشدار میدهد: تعجب میكنم میشــود بــرای رأیجمعكردن، هرگونه تعهدی كــرد؟ اگر قبلیها نمیدانســتند چنين اقداماتی چه عواقبی دارد، كســانی كه تعهد میكنند قطعا میدانند چگونــه اين طرح، اقتصاد ايران را گرفتار كرده است .

حدود يك هفته قبل شما خبر از ايجاد رانت در دولت قبل براي تُركها در مسکن مهر داديد. در دولت گذشــته، از قِبل مسکن مهر چه ميزان فضاي رانتــي براي كشــورها و گروههاي ديگر ايجاد شد؟

فارغ از مبانــي اصلي براي اینکه چرا مســکن اجرا شــد و چقدر بهرهوري داشــت، نحوه اجراي آن، جــاي تردید جــدي دارد. در دولت قبل، فقط 53هزار واحد مســکوني به یك شرکت ترك واگذار شــد. انگار مسکن مهر تکنولوژي پیچیدهاي داشته که پیمانــکاران ایراني از عهــده آن برنميآمدند. مبلغي که با یك شــرکت ترك قرارداد بســته شده بیش از ســه هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکــه آن زمان که این قرارداد را بســتند، یك دلار، هزار تومان بود، در معناي دیگر ميتوان گفت مبلغ قرارداد واگذارشــده بیش از سهمیلیارد دلار است. این جدا از ادعاهایي اســت که معمولا پیمانکاران در پایــان کار دارنــد. نتیجه آن نوع شــعاردادن و کارهاي بيفکــر، چنین هزینههاي ســهمگیني بر دوش مردم است.

چينيها در اين پروژه مشاركت نداشتند؟

عمدتا شرکتهاي ترکیهاي قرارداد بستهاند.

به گفته برخــي كارشناســان، ظاهرا به جز پيمانــکاران تركيــهاي، پروژههــا در داخل به گروههاي خاصي داده شــده بــود. اين صحت دارد؟

بله، مــن چندینبار اعــلام کــردهام در کل این مجموعه که واگذار شــده و شــاید به قیمت امروز بیــش از 100هــزار میلیارد تومان باشــد، حتي یك مناقصه برگزار نشــده است. افراد فني، مفهوم این کار را متوجه ميشــوند که امــکان رانت و خطا و فســاد چقدر زیاد است. ســازمان بازرسي گزارش جالبــي در این زمینــه ارائه کرده. بــه نظرم خوب است که همین گزارش منتشــر شود. چون نسبت به نحوه ارجاع کار، مســائل فني، انتخاب مکانها، واحدهاي خالي، گزارشهایي که درباره پیشــرفت کار داده شده، نشان داده که تخصیص منابع بانك و... اکثرا خطا بوده اســت. بزرگترین معترض هم سازمان بازرســي و کمیسیون اصــل90 مجلــس شــوراي اسلامي بودهاند.

در حوزه بنادر يكسري ادعا از طــرف بعضي افراد از جملــه آقــاي قاليباف مطرح شــده. او در مناظره انتخاباتي به قاچاق از بنادر ايران اشاره كرده كه واكنش ســازمان بنــادر را در پي داشت. پاسخ شما به چنين ادعاهايي چيست؟ چه كسي تمام منطقه 22 را تبديل به يكسري برج كرده كه با تمام مقررات برجسازي تهران و طرح جامع مغايرت دارد؟ كسي غير از شهرداري اين كار را كرده؟ همين شهردار، مدعي تقسيم جامعه ايران به چهار درصد و 96 درصد است. واقعا چنين بحثي از سوي اين فرد، جوك است. او كسي است كه ظرفيت زيستي اين نسل و نسلهاي بعدي را در تهران فروخته است

باید دید هدف از این بحثها چیســت. وقتي درباره قاچاق صحبت ميشود، اگر میزان قاچاق مشــخص باشــد ماموران انتظامي و گمرك شناســایي و اقدام قانوني ميکنند. بنابراین همه حرفها جنبه بــرآوردي دارد و فکر نميکنم کسي آمار دقیقي داشته باشد. اگر بشناسند و بدانند کــه باید اقدام و ضبط کنند. ولي آدرس غلط دادن و گمراهکردن مردم در این اظهارات بســیار روشــن است. بنادر و مبادي رسمي ایران در کنترل دولت، نیروي انتظامي، گمرك و تمام دستگاههاي نظارتي اســت و غیرممکن اســت که چنین اتفاقي بیفتد. بنابراین اگر چنین ادعاهایي مطرح ميشــود عمدتا درباره مبادي ورودي غیررســمي اســت نه رسمي یــا مبــادي ورودياي که در کنترل دولت نیســت. معمولا این اظهارات کلي که گفته ميشود، به نظر من هدف گمراهکردن اذهان عمومي است که از آن نقطه، توجه مردم را منحرف کنند.

چنين انگيزههايي از طرف برخي كانديداها صرفا براي رسيدن به رياستجمهوري است يا ممکن است گروههايي خاص پشت اين قضيه باشند؟

اطــلاع نــدارم؛ اما بــه خوبي متوجه هســتم کســاني که این حرفهــا را ميزننــد در عملکرد اجرائــي خودشــان عمدتــا متحد همیــن گروهها هســتند. ميتوانیــد عملکرد شــهرداري تهران را ببینید. شــهرداري تهران فقــط در منطقه یك، به 101هزار واحد مســکوني مجوز داده. مجوز بخش اعظم برجهایي که در تهران ســاخته شده که اکثرا خلاف مقررات شهرســازي و طرح جامع است، از سوي همین شهرداري صادر شده است. چه کسي تمام منطقــه 22 را تبدیل به یكســري برج کرده که با تمام مقررات برجســازي تهران و طرح جامع مغایرت دارد؟ کســي غیر از شــهرداري این کار را کرده؟ همین شــهردار، مدعي تقسیم جامعه ایران بــه چهار درصــد و 96 درصد اســت. واقعا چنین بحثي از سوي این فرد، جوك است.

او کســي اســت که ظرفیت زیســتي این نسل و نســلهاي بعدي را در تهران فروخته است. چندین نســل باید بگذرد تا بتوان شــهر تهــران را اصلاح کرد. پل صدر را اجرا کردند و شــهرداري که مدعي شفافیت است، هنوز هزینه پل صدر را اعلام نکرده است. هزینه آن، از هزار و 300 میلیارد تا چهارهزارو 500 میلیــارد تومــان نقل قول ميشــود و معلوم نیست قیمت تمامشــده این پروژه چقدر است. اگر حداقــل قیمت را هزار و 300 میلیارد تومان در نظر بگیریم، زماني اســت که دلار هزار تومان بود، یعني 1.3میلیارد دلار صرف ســاخت این پل شده است. ایــن پروژه چــه دردي از مردم تهــران حل کرده و کجــاي طرح جامع و طــرح تفصیلي بوده؟ همین افــراد در تلویزیون مدعي مدیریــت مدرن و علمي هستند. واقعا جاي شگفتي دارد. به قول شاعر: جاي آن دارد که خون موج زند در دل لعل زین تغابن که خزف ميشکند بازارش افرادي که اینگونه ثــروت مردم ایران را هزینه کردهاند، بدون پاسخگویي به کسي، بعد که با کسري منابع مواجه شدند، مشکل بزرگتري ایجاد کردند و بخش دیگري از اراضي تهران را فروختند و برج اطلسمال را ســاختند. مجوز اطلسمال را به این دلیل دادند که هزینه پل صدر را تأمین کنند. رهبري و دیگران گفتهاند که عباسآباد باید فضاي عمومي براي ملت ایران و شــهر تهران باشد، اما آنها بابت پروژههاي عبثي که در تهران اجرا کردهاند، دو برج بزرگ ســاختهاند. بدون هیچگونه شفافیتي. همه این کارها را کردهاند و در چشم مردم نگاه ميکنند و ميگوینــد ما دنبال شــفافیت و جنگ 96 درصد علیه چهار درصد هستیم. واقعا این نوع اظهارات گمراهکننده جاي شگفتي دارد. حرکات پوپولیستياي که هیچ مبنایــي نــدارد. آب را گلآلود ميکنند، فقط بــه این دلیل که از پاســخگویي فرار و ذهنها را گمراه کنند.

بــا توجــه بــه آخريــن محاســبات، اختيارات شهردار تهران 33 برابر يك وزير براي جابهجايــي معاملات اســت. با توجه به ايــن قضيه، ممکن است يكسري از اين اقدامات ذيل همين اختيارات باشد؟

من در جمع شــهرداران سخنراني کردم و گفتم مســئله ما عدم پاسخگویي است. نظامي که اکنون در شــهرداري وجود دارد و شــهرداري که داریم، به دولت و شــوراي شهر پاســخگو نیست. سیستم خودمحور و خودمختار که در شــهرداري اســت، همین مدیریتهــاي هرجومرجطلبانه را به وجود ميآورد. باید کاري کنیم شــهردار، پاســخگو باشد. شــهردار تاکنــون به هیــچ اقدامي پاســخ نداده. بوســتان مادر را از بین ميبرد، پاسخ نميدهد. در منطقه 22 که تونل باد تهران اســت و نفس مردم تهران به این منطقه بســتگي دارد، برجهاي خلاف قانون مجوز ميگیرند و او به کسي پاسخگو نیست. هفت مسیر سیل که از کوهستان به تهران ميآیند، همه پوشــیده و در بعضي حتي ساختمان ساخته شده و این یعني اگر ســیلي در تهران بیاید، ممکن اســت فاجعه بزرگي ایجاد کند. اگر خاطرتان باشد ســیل درکه اوایل دهه 60، خســارت زیادي ایجاد کــرد. چنین اتفاقي باز هم ممکن اســت رخ دهد. فقط ادعا پشــت ادعا، بدون هرگونه سند و دلیلي. شــاهدیم در فضاي تبلیغاتي با یكسري اظهارات گمراهکننــده اذهان مردم را از اتفاق واقعي که رخ داده، منحرف ميکنند.

آقــاي رئيســي هــم مســائلي را دربــاره مسکنســازي و وام مســکن به جوانان مطرح كردهانــد. به نظر شــما در شــرايط كنوني كه با خانههاي خالــي و در عين حال ركود مســکن

مواجهيم، وعدههايي مانند ساخت مسکن بيشتر و افزايش سقف وام مسکن، امکان تحقق دارد؟ کامــلا روشــن اســت ایــن وعدههــا، خــلاف سیاســتهاي مقــام معظم رهبري اســت. وقتي در جامعه گفته ميشــود ميخواهیــم مخابرات، پتروشــیمي و صنایع بســیار پیچیــده را به بخش خصوصي بدهیم، مسکن را که سالهاي زیادي در دســت مردم بوده به بخش دولتي بدهیم؟ اینکه معلوم اســت بیشــتر یك نوع اقــدام عوامفریبانه اســت؛ همان کاري که دولت قبلي کرد. از ســال 86 شــروع کرد تا دو میلیون مسکن را بسازد، سال 96 است و 10 ســال ميگذرد، هنوز ملتي اسیر کار او هســتند. ميخواهند 10 سال دیگر مردم را دچار طرح عبث دیگري کنند؟ تعجب ميکنم ميشــود بــراي رأي جمعکردن، هرگونه تعهــدي کرد؟ اگر قبليها نميدانســتند چنین اقداماتي چه عواقبي دارد، کســاني که تعهــد ميکنند قطعــا ميدانند چگونه این طرح، اقتصاد ایران را گرفتار کرده است. بیشــتر دلم براي خریداران و صاحبان مسکن مهر ميســوزد. این اقدامات گمراهکننده نبود؟ کساني که ميتوانســتند در شهر براي خودشان خانه تهیه کنند، به بیابان رفتند، فقــط به خاطر اعتمادي که بــه دولت کردند. نــه ميتوانند زندگــي کنند و نه امکانــات و امنیت و خدمــات آب و برق دارند. این چه حرفهایي اســت که بیان ميشود؟ واقعا این حرفها غیرمتعهدانه اســت. افراد باید نسبت به حرفهایشان تعهد داشته باشند.

تفاوت عملکرد دولت يازدهم در حوزه راه و مسکن در قياس با دولت قبل چيست؟

توســعه زیربنایی ایران از توســعه و نوســازی ناوگان هوایی شــروع میشــود تا دریایی و زمینی که نمیتوانیم از آنها چشمپوشــی کنیم. این کارها اقدامات چندینهزارمیلیاردی اســت. اتفاقا در این دولت ثابت کردیم توان انجام این کار را داریم، ولی نه به روش شعاری که حضرات میگویند، به روش واقعی بــا توان اقتصاد ملی ایــران. در این دولت، ترمینال سلام در فرودگاه امام را با بخش غیردولتی شریك شــدیم و در حال ساخت آن هستیم. در این دولت، فرودگاه شیراز را به بخش خصوصی واگذار کردیــم. در این دولــت بیش از 40 پــروژه احداث آزادراه را با شــرکتهای بخش خصوصی مذاکره و توافق کردیم و برخی را به تصویب هیئت وزیران رســاندیم و برخی را قرارداد بستیم و در حال اجرا هســتیم. در این دولــت، احداث بنــدر را با کمك بخــش غیردولتی تأمیــن منابع و ســرمایهگذاری کردیــم. در ایــن دولت، شــبکه ریلی را توســعه دادیــم. امســال 838 کیلومتر شــبکه ریلی ایران توســعه پیدا میکند و پنج مرکز اســتان به شبکه ریلی وصل میشــود. چنین کاری در تاریخ راهآهن ایران وجود نداشــته. روزی بیــش از پنج کیلومتر ریلگذاری جدید روزانه داریم. این رکوردها بســیار بزرگ است. ما این حرفها را بدون ادعا و با عمل ثابت میکنیم، وگرنه هر کســی میتواند هر ادعای عجیبوغریبی داشــته باشــد و اذهان عمومی را گمراه کند. در این دوره 200 هواپیمای نو خریدیم و بزرگترین نوسازی هواپیمایی ایران را انجام دادیم. در این دوره در سال گذشــته، 113 واگن را در پایان سال افتتاح کردیم و بیش از هزارو 800 واگن باری جدید وارد کردیم. هرکدام از این پروژهها چندصد و چندهزار میلیارد تومان کار است. این کارها نیازمند تدبیر و اندیشه است و نه شعار. برای اینکه این کار را انجام دهید، باید بتوانیــد اعتماد ملتی را جلب کنید. باید اعتماد حرفهورزها را به خود جلب کنید. طرف خارجی باید به شــما اعتماد کند. کســی به شعار اعتماد نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.