آقاي میرکاظمي چه کسانی امروز باید محاکمه شوند؟

Shargh - - اقتصاد - عبدالله طواف . كارشناس ارشد نفت

اعــوان و انصــار دولت نهــم و دهم کــه امروز متأســفانه در لوا و قبای دیگری در نقش متخصصان نفتی همــراه کاندیدای جدید همان جبهه پشــتیبان هزاره ســوم که نــه حرمتی برای نظــام و رهبری نه جان و رمقی برای مردم گذاشتند با کمال بیانصافی و بیاخلاقــی با وجود شــهادت و تأکید مقام معظم رهبــری بر پایبندی به مبانی و اهداف و اصول نظام و کشور و تدین گروه مذاکرهکننده و رزمندگان خط مقدم جبهه دیپلماســی نظام به فرماندهی نگین انگشتری دیپلماسی جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر ظریف امروز آنان را مســتحق محاکمه میخوانند!!!! جناب میرکاظمی فراموش کردهاند بزرگترین خســارتها و ضررهای مادی و معنــوی طول عمر صنعت نفت و نظام اسلامی را جنابشان و نیروهای ایشان، به وزارت نفت تحمیل کردند که هنوز هم هزینههای کمرشکن آنها بر گــرده نظام و وزارت نفت ســنگینی میکند!! جنابشــان فراموش کردهاند کــه بزرگترین مجموعه بالادســتی صنعت نفت )شــرکت مناطق نفتخیز جنوب( را با تصمیمات خلقالســاعه، یکشبه ویران کردنــد و به یک گروه ناهمگن و نابلد و غیرمتخصص تحویل دادند!!! ایشان مگر فراموش کردهاند سالیانی است که دولتشــان بدون اســتفاده از ظرفیتهای گازی حوزه خلیجفارس نه تنها سوختن سرمایههای ملی را بر مشــعلهای خلیج همیشه فارس نظارهگر بودند بلکه وجهه و اعتبار نظام و کشور را در کل دنیا به خاطر عدم مدیریت صحیح یک قرارداد بینالمللی و بــا برخورد همراه با عــداوت و کینهورزی با مدیران گذشــته، نظام را به ســخره گرفته و آبروی نظام را در مراجــع و محافــل بینالمللی بردند! شــما مدیران نفتی معجزه هزاره ســوم بودید که یکی از ابزارهای حفظ و تحکیم روابط سیاســی، امنیتــی و اقتصادی با همســایگان شــمالی را فقط بهدلیل ندانســتن و نفهمیــدن مفاهیــم مدیریت حوزه اقتصاد سیاســی انرژی، با اقدام به لغو قراردادهای سوآپ کرده تبدیل به ایجاد ضررهای امنیتی و سیاســی و خسارتهای مادی و معنوی برای کشور کردید؟! شما و دوستانتان حتــی اعتبار مدیرانی که عمری ســرمایههای نظام و افتخــارات آن را نیز از قبــل و بعد از پیروزی انقلاب و در جریان دفــاع مقدس در حوزههای نفت و گاز رقم زده و مدیریت کردند به سخره و بازی گرفتید و برخی از آنــان را فدای تصمیمات و رفتارهــای نابخردانه و ناجوانمردانه خود کردیــد که هنوز هم برخی از آنان اسیر و گرفتار آثار آنها هستند.

ادامه در صفحه 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.