حکایت دستمال و قیصریه

Shargh - - اقتصاد - حسین حقگو كارشناس اقتصادی

«بیاخلاقی» و «بیعملی» دو اتهامی است که دو نامزد اصلــی اصولگرا به دولت وارد میکنند. این افراد از ســوی دیگر مدعی توزیع بیشتر یارانه و کارانه، ایجاد سریعالســیر چند میلیون شــغل و ... میشــوند. این دو ادعا با یکدیگر ســر سازگاری ندارند و در تضاد با هم هستند. اگر رئیس دولت و معاون اول او، آنچنان که این نامزدهای اصولگرا ادعــا میکنند بیاخــلاق و بیاصولاند، پس چرا بــا توزیــع یارانه و پول بیشــتر به مردم رشــوه یا حقالســکوت نمیدهند و برای خــود محبوبیت نمیخرند؟ ســه پاســخ میتوان برای این سؤال متصــور بود : 1- دولــت و نیروهای حامیاش در ســاختار اقتصادی میخواهند تمامی این منابع را مال خود کننــد و اکنون نیز این پولها را در جایی بــهدور از نگاه مجلس و قــوه قضائیه و ... ذخیره کردهانــد! 2- دولت توان و عرضــه توزیع پول را ندارد و بلد نیســت یارانهها را چندبرابر کند و این امر پیچیده در تخصص نیروهای اصولگراســت! 3- اصولا پولی وجود ندارد که توزیع شود. پاسخ سوم، قطعا پاســخ صحیح است، چنانکه رئیس مجلس نیز اخیرا به آن اشــاره کرد. برایناســاس نامزدهــای اصولگرا بازی بــس خطرناکی را آغاز کــرده و هرروز بــر آتش آن میدمنــد؛ دمیدن بر تنــور مطالبــات و ناکارآمد نشــاندادن دولت در شرایطی که امکان پاسخگویی به این حجم عظیم از مطالبات وجود ندارد و پیکره خســته و فرسوده اقتصاد کشــور آرامآرام دارد از ویرانی و عملکرد هشتســاله دولــت قبل کمــر راســت میکند. بهاینترتیب به نظر میرســد در صــورت پیروزی نامزدهای اصولگرا دو امــکان که البته هر دو به یک نقطه ختم میشوند وجود ندارد: 1- عمل به وعدههای دادهشده و در نتیجه ورشکستگی کامل اقتصادی به ســبب افزایش افسارگســیخته تورم و کاهش شــدید رشــد اقتصادی و ... بر اثر چاپ اسکناس بیپشــتوانه 2- عدم عمل به وعدهها و در نتیجه افزایش شــدید نارضایتی و اعتراضات و بحرانهای اجتماعی. عقل حکم میکند که برای یک دستمال، قیصریهای را به آتش نکشیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.