آستان قدس رضوی با هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالانه، مالیات نمیپردازد

Shargh - - اقتصاد -

ايلنــا:

بســیاری از فعالیتهای اقتصــادی بدون پرداخــت مالیات بــه دولت به صورت آشــکار انجام میشــود؛ از جمله این فعالانهای اقتصادی، آستان قدس رضــوی با هزاران میلیارد تومــان گردش مالی ســالانه و نهادهای مشابه آن اســت.محمود جامساز درباره اظهارت رئیسی مبنی بر اینکه فرار مالیاتی برای برخیها مانند یقهســفیدان، زیبنده نیســت، این افراد نبایــد قانون را دور بزننــد و از مالیات فرار کنند، گفت: یکی از مهمتریــن منابع درآمدی دولــت، درآمدهای مالیاتی اســت؛ بهویژه اکنون به موجب سیاستهای کلی نظام، دولتها مجبورند وابستگی درآمد بودجه به درآمدهای نفتی را بکاهند.وی افزود: درحالحاضر قرار اســت کمتر از 30 درصد بودجه به نفت وابسته باشــد و 30 درصد از درآمدهای نفتی نیز به صندوق توسعه واریز شــود تا از شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی حمایت شود.جامساز تصریح کرد: از آنجایی که با این سیاست، بودجه دولت، دچار کمبود درآمد خواهد شــد؛ بنابراین لازم اســت از محل منابع مالیاتی یا سایر درآمدهای دولتی، نظیر فروش خدمات دولتی این موضوع جبران شود.این کارشناس اقتصادی افزود: با توجه به شرایط کشور، افزایش بهای خدمات دولتی عواقبی خواهد داشــت که قدرت خرید طبقات آســیبپذیر را کاهش خواهــد داد و نارضایتی مردم را تشــدید خواهد کرد؛ ازاینرو افزایش بهای خدمات دولتی شیوه مناسبی برای کسب درآمد نیست.جامساز خاطرنشــان کرد: این در حالی اســت کــه درآمدهای مالیاتی، بهترین و عمدهترین وجوه درآمدی هستند که دولت میتواند با یک تغییر و تحول بنیادین، براساس موازین علم اقتصــاد، این درآمدهــا را به وضعی که عدالت اجتماعی رعایت شــود، وصول کند.او با اشاره به درآمدهای مالیاتی افزود: در بودجه سال 96 میزان درآمدهای مالیاتی 113 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ درحالیکه در سال 95 درآمدهای مالیاتی 110 هزار میلیارد تومان بود که بخشی از آن هم محقق نشد. در مناظره زنده تلویزیونی کاندیداها گفته شد 96 درصد از مردم مالیات میپردازند و چهار درصد دیگر نمیپردازند. البته معلوم نیســت که این نسبت بر چه موازین علمیاستوار است؛ اما به نظر میرسد با توجه به تعداد مؤدیان مالیاتی که در اداره مالیات کشور ثبت شده، این نسبت مورد تردید قرار گیرد.

ادامه در صفحه 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.