آینه

Shargh - - سیاست -

نگرانی رئیس سیا برای تاجران مظلوم! محمد صرفی:

... وقتی جان برنان رئيس سابق سيا درباره سرنوشت و ارزيابی مردم از دولت يازدهم ابراز نگرانی كرد، عدهای پرســيدند و تحليل كردند كه چرا بايد رئيس سيا از دولتی در ايران حمايت كند؟ اما وقتی به حجم و وزن آواری كه مسبب آن هستند نگاه كنيم، سؤال درست اين میشود؛ چرا نبايد رئيس سيا از اين دولت حمايت كند؟! دولت يازدهم راست میگويد و ايران را به جامعه بينالمللی بازگردانده است. همه از دولت اعتدال راضی هســتند؛ از كارگران چينی گرفته تا بازرگانان ايتاليايی، صنعتكاران فرانســوی و حتی رئيس ســيا! چه؟ معدنچيان آزادشــهری كه ماهها حقوق عقبافتاده داشتند؟! نبايد سخت گرفت و اميد و شــادی جامعه را خدشهدار كرد. حادثه است ديگر، پيش میآيد. سر برجام سلامت!

آدرس غلط مسائل اجتماعی را پیچیده میکند علــی ربیعی: ...

تفكــر و دولتی كه نمــاد اجماع نباشد و بخواهد در جامعه انشقاق ايجاد كند، دولتی تکمحور كه قطببندی در جامعه ايجاد كند، تفكری كــه عوامفريبــی و دروغ را نهادينه كنــد، تفكری كه بگمبگم راه بيندازد، تفكری كه فهم دقيق از مســائل اجتماعی نداشــته باشــد، خود مهمترين عامل بروز آسيبهای اجتماعی است.

آنچــه در دوران دولــت قبل در حــوزه اجتماعی اتفاق افتاد و باعث تشديد آسيبهای اجتماعی نظير طلاق، خودكشــی، افزايش روزانــه 70 نفر معتاد به جمعيت كشور و افزايش نرخ جرم )ميزان پروندههای تشكيلشــده در حوزه استحفاظی نيروی انتظامی(... شــد حاصل همان تفكری اســت كه بــا قطبیكردن جامعه، انكار آسيبهای اجتماعی، نگاه سادهانگارانه و تقليلی به مسائل اجتماعی به اداره كشور پرداخت. من فكر میكنــم رفتــار دولتها، ديــدگاه دولتها نســبت به مردم، گفتمان دولتمردان، چگونگی ايجاد اميد و نااميدی در جامعه، شــيوه تعامل با اجتماع و مردم نحوه ايجاد اجماع در حل مســائل، قدرتدادن به نهادهــای مدنی، پرتنش يــا كمتنشبودن دولت، توانمنــدی دولــت در ايجاد اميد يا يــأس در جامعه بيشــترين نقــش را در بــروز مســائل و آســيبهای اجتماعی در ايران امروز دارد.

دوگانه کارآمدی یا ناکارآمدی محمدکاظم انبارلویی:

مناظره دوم يک گام بلند برای انتخاب مردم بود. كســانی كه ارزيابیهای دقيق از دو مناظره دارنــد دوگانه «كارآمــدی و ناكارآمدی» را يک دوقطبــی حقيقی میدانند. كارنامه چهارســاله دولت يازدهم در حــوزه اقتصاد، سياســت خارجی، داخلی، فرهنگی و مسائل اجتماعی پيشروی مردم است. مردم با گوشت و پوست و استخوان خود آن را لمس میكنند. هر جا كه اين روزها میرويم مردم در پاسخ به يک سؤال كه به چه كســی رأی نمیدهيد میگويند؛ «روحانی» و وقتی علت را جويا میشويم میگويند؛ «او برای ما چه كرده است» دو مناظره و مناظره سوم فرصتی است كه روحانی و جهانگيری بهعنوان حاميان وضع موجود به مردم بگويند در اين چهار سال چه كردهاند؟ ...

ابهاماتتوافقآستانه

طرح روسيه برای ايجاد منطقه امن در چهار نقطه از خاک ســوريه در اســتانهای ادلب، درعا، حمص و غوطه شرقی در حاشيه دمشق در اجلاس آستانه مورد توافق ايران، روسيه و تركيه قرار گرفته است. براساس اين طرح ضمن برقراری فوری آتشبس، فرصتی برای بازگشــت آوارگان سوری و ارسال كمکهای غذايی و دارويی فراهم میآيد. امنيــت اين مناطق چهارگانه توسط تلفيقی از نيروهای روسيه، ايران و تركيه تأمين خواهد شــد كه روند تحولات زير نظــر آنها به پيش میرود. اين هر ســه كشور با ايجاد پستهای ايست و بازرسی، مانع هرگونه اقدام و تحرک نظامی در مناطق امن خواهند شد و درعينحال نيروهای هوايی ائتلاف بينالملل از پرواز بر فراز مناطق امن و هرگونه دخالت و جابهجايی منع شدهاند... .

ظهورشارلاتانیسمدرمناظرهها عبدالله ناصــری:

... مــردم تهــران میدانند كه بسياری از مراكز فرهنگی در دوره او تعطيل شد. يكی از كانديداها كتابچه و مانيفستی را ارائه كرد و اظهاراتش كاملا نشــان از بيگانگی وی با مديريت اجرائی كشور داشت، چنانكه مشخص بود اين مانيفست از جانب يک نهاد يا شــخصی برای شــخص ديگری نوشــته شــده اســت و با توجه به اينكه حضور ايــن كانديدا پيشبينی نمیشد، در دسترس اين كانديدا قرارگرفته بود. پيشبينی میشــد كه جريان رقيب مطالبی را در ارتباط با برجام عنوان كند و در اين ارتباط بحث شود. هيچكدام از مســائلی كه نامزدهای مخالف دولت در ارتباط با برجام گفتند، صحت نداشــت. صحبتهای گفتهشــده تا آن حد خلاف واقع بود كه هنوز مناظره تمــام نشــده، وزارتخانههای امور خارجــه و اقتصاد برای اظهارات خــلاف تكذيبيه صادر كردند. در طرف كانديداهای سهگانه حامی دولت، آقای جهانگيری با حمايتهای صريح و شفاف از دولت اصلاحات اعلام كرد جريان اصلاحات چه ميزان در جامعه تعمق پيدا كرده و آنها پشتيبانهای اصلی آقای روحانی هستند كه اين قضيه مورد توجه آقای روحانی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.