9سال پيش در چنين روزي

Shargh - - سیاست -

مقام معظم رهبری: هرگاه اسلاميتر عمل كرديم موفقتر بوديم

وزارت دفاع عراق: ســلاح تروريســتها در بصره ساخت اروپاست

آيتالله هاشميرفسنجاني در كنفرانس بينالمللي وحدت اسلامي: نبايد به جاي مقابله با دشمن به خود مشغول شويم

سيدشــهابالدين صدر، دبير اجرائي جبهه متحد اصولگرايــان: پايان جلســات سياســي جبهه متحد اصولگرايان صحت ندارد

ســهيليپور مدير برنامهريزي تلفيقي شركت ملي گاز: مشــتركان پرمصرف گاز براســاس قيمت وارداتي جريمه ميشوند

دبيركل بانــك مركزي: نرخ تورم با اجراي بســته سياستي بانك مركزي 5 درصد كاهش مييابد

هيئت اعزامي عراق به ايران: هرگونه ادعاي آمريكا درباره دخالت ايران در عراق كاملا مردود است

وزير خارجه: ايران آماده انتقال دستاوردهاي فني و هستهاي به حوزه اقيانوس هند است

مقام معظم رهبری: تهديد، ملت ايران را وادار به عقبنشيني نخواهد كرد

احمدینژاد: توجهدادن دولت به مسائل ريز، نقشه دشمنان است

آيتالله هاشمیرفســنجانی در كنفرانس وحدت اسلامي بيان كرد؛ انتقاد از افراطگرايي جهان اسلام

نمايندگان مجلس خواستار استيضاح وزير بازرگاني به خاطر گراني شدند

ســردار جعفــري خبــر داد: تجديدنظــر در مأموريتهاي سپاه

وزير خارجه در نشســت شوراي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند: آماده ارائه دستاوردهاي خود هستيم

گرامیمقدم، ســخنگوي حــزب اعتمــاد ملي با تكذيب خبــری مبنی بــر حمايت كروبي از رياســت لاريجاني بر مجلس هشــتم گفت: آقاي كروبي هرگز نامهاي در اين ارتباط ننوشته است

احمدینــژاد: آموزشوپرورش اولويت نخســت دولت است

رئيس ســازمان خصوصيســازي از شتابگرفتن روند اجرائي سياستهاي اصل ۴۴ خبر داد: غولهاي اقتصادي در بورس

وزير خارجه: پيشرفتهاي علمي ايران در خدمت همكاريهاي منطقهاي است

غلامحســين الهــام، وزير دادگســتري، بر ضرورت هدفمندكردن سياســتگذاريهاي مرتبط با مالكيت معنوي تأكيد كرد

رئيس مجلس: جهان اسلام نبايد اجازه دهد عراق تبديل به فلسطين دوم شود

پرويز داوودي، معاون اول رئيسجمهور: همگرايي منطقهاي تبعات منفي جهانيشدن را مهار ميكند

حســين اميرعبداللهيان، ســفير ايــران در بحرين: فرصتهــاي زيادي بــراي افزايش مبــادلات ايران و بحرين وجود دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.