نقش سياست خارجی در انتخابات

Shargh - - سیاست -

بــا يادآوری مجدد اهميت سياســت خارجی در جهان بههمپيوســته امروز، اهميت پيوند سياســت داخلی با سياســت خارجی و مســيری كه سياست داخلی به سياست خارجی كشور میدهد و متعاقب آن پيوند سياســت خارجی با اقتصاد كشــور و نقش آن در حــل معضلات اقتصــادی، متذكر میشــود كه همچنــان چند و چون راهبرد سياســت خارجی كشــور و نوع نگاهی كه نامزدهای دوازدهمين دوره انتخابات رياســتجمهوری به آن دارند، بايد يكی از كليدیتريــن مؤلفههای انتخاب نزد رأیدهندگان در انتخابات پيشِرو باشد.

با توجه به فضای اقتصادي داخلی و چالشهای بينالمللــی پيشروی كشــور، تداوم مســيری كه با برجام شروع شــد، كماكان يک ضرورت و تنها مسير مطمئن در آينده قابل پيشبينی است. هرگونه تغيير بنيادی در اين مســير، چالشهای پيشبينیناپذير با خود به همراه خواهد داشــت كه كنتــرل نتايج آن بسيار دشــوار خواهد بود. مسيری كه آغاز شده نبايد در نيمــه راه رها يا با تغيير مســيری تخريبی همراه شود. سياســت خارجی تعاملی و تنشزدا و توافق هســتهای، جهان و بهويژه قدرتهای بزرگ اروپايی، چيــن و روســيه را با ايران همــراه كــرده و مانع از سياســتهای ترامــپ در زمينه برهــمزدن برجام، ايجاد اجماع و تحريمهای جديد عليه كشــور شــده اســت. اين مســئله وقتی اهميتی روزافزون میيابد كه مشــاهد میكنيم دولت جديد آمريكا سياســت بازبينــی برجام و تلاش بــرای اعمــال تحريمهای جديد را در دستور كار خود قرار داده است. بنابراين، هم نامزدهــای انتخابات رياســتجمهوری نبايد از اهميت تداوم مســير فعلی در شعارها و برنامههای خود غافل شــوند و هم مردمی كــه با رأی و حضور حداكثری خود دست به انتخاب رئيسجمهور آينده كشور میزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.