رسول :» آزادي زنداني س مینتاجبدر سنیایگفبتاوگروبئا « یشرقسجمهورنیست

Shargh - - سياست -

امــا زمانــی ادامه از صفحه اول

است که آنها تاش میکننــد بر افکار عمومی به هر وســیلهای حاکم و غالب شوند و افــکار جامعــه را به هــر قیمتی به خــود جذب کننــد. قطعا روش دوم روش پســندیدهای نیســت که اصطاحا به آن روش پوپولیســتی، عوامفریبانه و اغفال مردم میگویند. کسی که در سمت ریاستجمهوری و دومین شــخصیت کشــور است، مســئولیت فرهنگ و فرهنگسازی جامعه، دفاع و حراســت از اخاق و کرامتهــای انســانی را بر عهده دارد؛ بهخصوص آقای روحانی که در زمانی این مســئولیت را بر عهده گرفــت کــه فرهنــگ بداخاقی از ســوی برخی از دولتمردان گذشته رواج یافته بود.

در همیــن فضاســت کــه جمعــی از حامیــان حســن روحانــی گلایهمندند کــه چرا روحانــی همچــون مناظرات و سخنرانیهای سال 92، مقابل سیاهنماییهای مخالفانــش اعلام موضــع نمیکند و صراحت گذشــته را ندارد؟ شــما فکر میکنید روحانی چــرا ترجیــح داده در این رقابتها ســبک سخنوریاش را تغییر دهد؟

بایــد توجه کنیم یکی از اقدامات بزرگ حســن روحانــی، این بود که با بداخاقیهــا مقابله کرد و فرهنــگ بیاخاقــی و ابتــذال را از بین برد؛ به همین دلیل هم هســت که امروز دیگر صحبتی از آن تعابیر زشــت دولتمردان گذشــته وجود ندارد و همــه با ادبیاتی فاخر و منطقی با مردم ســخن میگویند؛ پس مــا باید جایــگاه رئیسجمهور را بشناسیم. به عقیده من هنوز زود است و مطمئنم دســت آقای جهانگیری و آقای روحانی بسیار پر اســت. متأســفانه بعضی از رقبای آقای روحانی آنقدر مشکل در کارنامه خود دارند که اگر بخشی از آنها بیان شــود، چهــره آنها برای مردم افشــا خواهد شد و مردم آنها را بهتر خواهند شناخت.

اما برخــي میگوینــد روحانــی نباید در برابــر رفتارهــای تخریبی و تهاجمــی رقبای اصولگرایش آنقدر صبور باشد. باید او هم به میدان بیاید و محکــم و کوبنده جواب اتهامها را بدهد!.

ببینیــد، از آقــای روحانی انتظار نیســت مانند برخی از کاندیداها حالت تهاجمی داشــته باشــد و بداخاقی کند. مــردم آقای روحانی را به لحاظ کرامت و شــخصیت، پســندیدهاند و از او حمایت کردهاند و حمایت خواهند کرد. بدون شک برخی از کاندیداها و هوادارانشــان بنا را بر تخریب آقای روحانی گذاشتهاند و هدفشــان این است که هم چهــره او را مخــدوش کنند و هــم عملکرد او و کابینهاش را ناکارآمد و ناقص جلوه دهند. اینجا باید کسانی باشند که از حریم دولت دفاع کنند و با زبان و ادبیات مناسب پاسخ تخریبها را بدهند.

مــن از آقــای جهانگیری تشــکر میکنم که بــه خوبی ایــن نقــش را ایفــا کــرد و جلوی حرمتشکنی دولت و رئیسجمهور را از سوی برخی از تخریبگــران گرفــت. البته نه او و نه سایر دوســتان هرگز مرتکب بداخاقی نخواهند شد؛ ولی با بداخاقیها مقابله میکنند و حرفها، تهمتها، دروغها و تخریبها را افشــا خواهند کرد.

مطمئنم دست آقای جهانگیری و آقای روحانی بسیار پر است. متأسفانه بعضی از رقبای آقای روحانی آنقدر مشکل در کارنامه خود دارند که اگر بخشی از آنها بیان شود، چهره آنها برای مردم افشا خواهد شد و مردم آنها را بهتر خواهند شناخت

پس تکلیف اتهامهایی که به دولت یازدهم و شخص حســن روحانی در صدر آن میزنند، چه میشود؟ روحانی چگونه باید از خودش و دستاوردهایش دفاع کند؟

مــن، هــم از آقــای روحانــی و هــم از آقای جهانگیری تقاضا میکنم همه مســائل را افشــا نکننــد و آنچه را کــه به نظام لطمــه میزند، در جلسات خصوصی با مقامات عالی نظام در میان بگذارند. بحث سوءاستفادههای مالی، اختاسها و کارهــای خافــی کــه در برخــی از نهادهــا و جمعیتهای طرف مقابل انجــام گرفته، بالاتر از آن است که انسان بخواهد آن را بیان کند.

برخی از تحلیلگران سیاســی نظری مخالف شما دارند و میگویند روحانی باید صریح باشد و همه حقایق را به مــردم بگوید. فکر میکنید این جلســات محرمانه و غیرخبــری میتواند مــردم را راضی کند تا پــای صندوقهای رأی بیایند؟

من از مردم شریف و بزرگوارمان تقاضا میکنم فریب اغفالگریها، دروغپردازیها و تخریبهای بعضی از رقبای آقای روحانی را نخورند؛ البته که نخواهند خورد. مردم ما همواره طرفدار اخاق و بزرگواری بودهاند و این خصوصیات را در حســن روحانی یافتهانــد و از آن پاســداری میکنند، اما مراقب باشــند که وعدههای پــوچ و غیرمنطقی و بدون پشــتوانه، عدهای را گمــراه نکند. یکی از افتخارات نظام و قانون اساســی ما تفکیک قوای ســهگانه است. این اتفاق از جهتی باعث افتخار و مباهات است که هیچکدام از سه قوه حق ندارند در امــور قوه دیگــر دخالت کنند، ولــی از جهتی با تصوری کــه مردم از رئیسجمهــور دارند، کار مشکل میشود.

یکــی از وعدههــای معطلمانده حســن روحانی شــعارهای سیاسی است. او در کارزار رقابتهای انتخاباتی ســال 92 از گشــایش فضای سیاســی و... ســخن گفت. به نظرتان روحانی و نزدیکانش چگونه باید براي مردمی که بهواسطه این شعارها جذب حسن روحانی شدند موانع را شرح دهند؟

برخــي از مردم تصور میکننــد رئیسجمهور همــه اختیــارات کشــور را در دســت دارد، هم میتوانــد زندانیان و محصــوران را آزاد کند، هم میتواند فضای سیاســی را باز کنــد؛ درحالی که چنین نیست. مسئله بازداشــتکردن و آزادکردن و امــور مربوط به زندان ارتباطــی با دولت ندارد. همچنین مواردي مانند حصر و ممنوعالتصویري.

پس راهکار حل این مسائل چیست؟

رئیسجمهــور از آنجا که رئیــس ملت و قوه مجریه اســت، طبق اصــل 11۳ مســئول اجرای قانون اساســی اســت و میتواند هشدار دهد و با مقامات عالی نظام رایزنی کند؛ اما اینکه رایزنی او مؤثر باشد یا نباشــد، جای بحث دارد. مردم چون به اختیــارات رئیسجمهور توجه ندارند، توقعات و انتظاراتــی دارند کــه فراتر از اختیار او اســت. رئیسجمهور باید شفاف این مسئله را برای مردم بیان کند که او مســئول آزادکردن زندانیان و رفع حصر نیست.

البتــه اینطــور هم نبوده کــه روحانی در این باره کاری نکرده باشــد، درباره فضای باز سیاسی بخشی از مسئولیتها برعهده دولت اســت، در دولت آقای روحانی تا حد بسیار زیادي این فضا باز شــده است، در هشت ســال دولت نهم و دهم حتی یک بار مــا را در دانشــگاهها برای سخنرانی دعوت نکردند و دانشــگاهها دربســت در اختیــار یک جنــاح خاص بود و انجمنهــای اســامی را کــه عصارههای دانشــگاهها بودنــد، منزوی کردند؛ امــا در زمان آقای روحانی فضای دانشــگاهها باز شــد و 16 آذر هرسال ما با سیل درخواســتهای دانشگاههای مختلف برای ســخنرانی مواجه شــدیم، همــه اینها نشــان از بازبودن فضاست برای اصاحطلبان، اصولگرایان و حتی کسانی که مخالف دولت هستند.

به عقیده مــن یکی از افتخارات آقای روحانی این است که سطح تحمل دولت به حدی بالا رفته که منتقــدان و مخالفان آزادانه میتوانند انتقاد و حتی تخریب کنند.

تخریبهــای این افراد حتــی از جانب دولت پاســخ داده نمیشــود که این از نظر من اشــتباه است و باید جواب تخریبها و شایعهپراکنیها از طرف ستاد تبلیغات دولت داده شود؛ اما به قدری دولت یازدهم حوصله و تحمل داشته که تریبون نماز جمعه، تریبون مجلس، رسانههای مکتوب و رسانههای مجازی سیل تخریبها و اعتراضها را نســبت به دولت روانه کردند؛ اما دولت برآشفته نشده است.

در بررســی کارنامه حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم، نقاط قوت وضعف آن را چه میدانید؟

روحانی دارای یکسری ویژگیهای شخصیتی و یکســری ویژگیهای مثبــت در کارنامه دولت خود است. از نظر شخصیتی او یک انسان وارسته و انقابی اســت که قبل از پیروزی انقاب در کنار مردم بوده و در مبارزه با رژیم شــاه ســهم مؤثری داشته است.

زمانــی که دولت ایشــان روی کار آمد کشــور ایران دچار بحران شده بود و با اقتصاد ورشکسته، فرهنگ ضربه خورده، سیاســت داخلی مســدود و محــدود، نارضایتــی عمومــی مردم، تشــنج و التهاب سیاست خارجی و روابط بینالملل و سیل خرافهگرایــی و توهمات و تخیاتی که در جامعه از سوي دولتمردان منتشر شده بود، مواجه بود.

او توانســت در چهــار ســال در بخشهــای مختلف توفیقات بزرگی را به دست آورد.

کشــور ایران به اوج افتخار و عزت خود دست یافت. سیاست مســدود حاکم بر کشور را باز کرد، رابطــه ایران را بــا جهان به گونــهای تنظیم کرد که امروز با ســرافرازی اعــام میکنیم ایران یک قدرت بزرگ دنیا و منطقه اســت، برجام را که به ثمر نرسیدن آن، خطر بســیار جدی برای کشور و ملت ما بود به سرانجام رساند. جلوی اختاسها را گرفت و با مفاســد برخورد کرد و با حقوقهای نجومی که در همه دولتها وجود داشت، مقابله کرد.

قریب بــه دو هفته تا برگــزاری انتخابات دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری باقی مانده اســت، بحــث مشــارکت حداکثری و آمدن مردمی که در انتخابات 92 رأیشــان را به سبد حســن روحانی ریختند نکتهای است کــه اصلاحطلبــان در مصاحبهها و تحلیلهــای انتخاباتیشــان بر آن تأکید میکنند، به نظر میرســد که اصلاحطلبــان نگران قهر آرای ســرگردان با صندوقهــای رأی هستند، این نگرانی برای چیست؟

تنها زمانــی که مردم میتوانند در سرنوشــت خــود مســتقیما دخالت کنند و تغییر و تحول ایجاد کنند زمان انتخابات و پای صندوق رأی است.

رأیدادن مــردم هــم یــک حق اســت و هم یــک وظیفه؛ از آن جهــت حق اســت کــه مردم ولینعمــت مســئولان و صاحب کشــور هســتند و حــق دارند در انتخابــات شــرکت کننــد و بــه کاندیدای موردنظر خود رأی دهند و از آن جهت وظیفه اســت که از نظر شــرعی و میهندوستی افراد بایــد در انتخابات دخالــت کنند. پس آحاد ملت موظف هســتند از این حق خود استفاده و به وظیفه خود عمل کنند و پای صندوق حاضر شوند.

اگــر افــراد احســاس بیتفاوتی کننــد و پای صندوقها خلوت باشــد، انتخابات برگزار میشود و از صنــدوق فردی بیرون خواهد آمد؛ اما آن فرد لزوما مطلوب مردم نخواهد بود، پس چه بهتر که خــود مردم پای صندوق حضور گســترده و فعال داشــته باشــند؛ که قطعا اگر مردم حضور فعال یابند غیر از آقای روحانی را انتخاب نخواهند کرد.

کسانی که نســبت به دولت و حتی اصل نظام انتقــاد دارند، در کشــوری بــه نام ایــران زندگی میکنند که باید آن را بســازند و آینده آن را تأمین و تضمین کننــد و این کار جــز از طریق رأیدادن ممکن نیست. زمانی که هجوم مردم پای صندوق باشــد، آنوقت است که اطمینان حاصل میشود منتخــب، منتخــب مردم اســت اما اگــر خدای ناخواسته حضور کمرنگ باشد، آنوقت آرا، آراي سازمانیافته میشــود. باید بپذیریم در این کشور افراد و گروههایی هســتند که سازمان رأی تشکیل دادهاند که ممکن اســت نظر آنها نظر همه مردم نباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.