انتقاد شدید مقام معظم رهبری از اجراي سند یونسكو

Shargh - - سياست -

مقام معظم رهبری همچنین به موضوع پذیرش ســند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونســکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شــدید از این موضوع گفتند: «این ســند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اســامی ایران تسلیم آنها شــود و امضای این سند و اجرای بیســروصدای آن قطعا مجاز نیســت و به دستگاههای مسئول نیز اعام شده است».

حضرت آیتالله خامنــهای تأکید کردند: «به چه مناســبت یک مجموعه بهاصطــاح بینالمللی که تحــت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قــرار دارد، به خود حق میدهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند».

ایشــان بــا تأکید بــر اینکــه اصل ایــن کار غلط اســت، خاطرنشــان کردند: «اگر چنانچه با اصل کار نمیتوانیــد مخالفت کنید، صراحتا اعــام کنید که جمهوری اســامی ایران در زمینه آموزشوپرورش، دارای اســناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد».

مقام معظــم رهبری بــا گایه از شــورایعالی انقاب فرهنگــی گفتند: «این شــورا بایــد مراقبت میکــرد و نباید اجازه میداد کــه کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم».

حضــرت آیتالله خامنهای تأکیــد کردند: «اینجا جمهوری اســامی ایران اســت و در این کشور مبنا اســام و قرآن اســت. اینجا جایی نیســت که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اســامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد».

مقام معظم رهبری ســپس با اشاره به انتخابات ۲۹ اردیبهشت، انتخابات در نظام جمهوری اسامی را یــک موضوع حیاتی و بســیار باارزش دانســتند و خاطرنشــان کردند: «انتخابات در نظــام جمهوری اســامی، برآمده از اســام اســت و اینگونه نیست که «جمهوری» به «اســام» الصاق شده باشد و اگر انتخابات نبود، امروز اثری از جمهوری اسامی ایران باقی نمیماند».

حضــرت آیــتالله خامنــهای، حضــور عظیــم مــردم در عرصههــای مختلف بهویــژه انتخابات را مصونیتبخش کشور و حافظ منافع ملت و موجب ابهت نظام در چشم دشمنان دانستند.

ایشــان با یادآوری نمونهای تاریخی از اقدام یکی از دولتهای اروپایــی در متهمکردن رئیسجمهور ایــران و احضار وی بــه دادگاه، در اوایل دهه هفتاد افزودند: «با آنکه رئیسجمهور وقت روابط نزدیکی با آن دولت داشــت؛ امــا همان دولــت اروپایی او را متهــم و احضــار کــرد و تنها عاملی کــه باعث عقبنشــینی آن دولت اروپایی شد، تودهنی بود که دریافت کرد، بنابراین دشــمن، دشــمن اســت و این دولت و آن دولت ندارد».

مقام معظم رهبری با تأکید بر اینکه دشــمن در هر موقعیتی که بتواند، زهر خود را خواهد ریخت و ماحظه لفاظیها را هم نخواهد کرد، افزودند: «تنها مانع در مقابل اظهار دشــمنی دشمن، حضور مردم در صحنه اســت زیرا اُبّهت یک کشــور ۸۰ میلیونی با نیروی انســانی قوی و باهوش و دارای میلیونها جوان، در دل دشمن ترس ایجاد میکند».

حضــرت آیتالله خامنــهای تأکید کردنــد: «اگر میخواهیم اُبهت و اقتدار نظام جمهوری اســامی حفظ شــود و مصونیت آن باقی بماند، باید همه در انتخابات شرکت کنند».

ایشان افزودند: «اگر چنانچه در انتخابات کوتاهی شــود و عواملی زمینهســاز یأس مردم شوند، قطعا کشــور لطمــه خواهد خورد و هر فــردی هم که در این لطمه سهیم باشــد، در پیشگاه پروردگار مسئول خواهد بود».

مقــام معظــم رهبــری با اشــاره به ســایق و دیدگاههای مختلف سیاســی و گرایشهای متفاوت در انتخــاب کاندیداهــا، خاطرنشــان کردنــد: «در انتخابــات هرکس بــه هر نامزدی که بپســندد، رأی میدهــد اما موضــوع اصلی و مهــم، حضور همه مردم در پای صندوقهای رأی اســت تا نشان دهند که آماده دفاع از اســام و نظام هســتند و مصونیت کشور را حفظ خواهند کرد».

حضرت آیتالله خامنــهای در پایان تأکید کردند: «اگر بــه لطف خداوند، این همــت و اراده در مردم، با همین شــدت و ابهت ادامه پیدا کند، دشمن هرگز نخواهد توانســت در مقابل ملت ایران، هیچ غلطی انجام دهد».

حضرت آیتالله خامنهای همچنین با اشــاره به ماه شعبان و لزوم اســتفاده از فرصت نیمه شعبان بــرای مناجــات و تقرب بــه خداوند، گفتنــد: «ماه شعبان، ماه دعا و توسل و مقدمه ماه مبارک رمضان است و در ادعیه وارده آن، راههای سعادت و هدایت روشن شده است».

پیــش از بیانــات مقــام معظــم رهبــری، وزیر آموزشوپــرورش در ســخنانی روز معلم را نمادی برای حرمتنهادن به مقام تعلیم و تعلّم دانست و افزود: یک بار دیگر باید اندیشه، روش و منش شهید مطهری را در زمینه تعلیم و تربیت بازخوانی کرده و چراغ راه قرار دهیم.

آقــای دانشآشــتیانی با بیــان اینکــه معلمان دارای بالاترین منزلت اجتماعی در جامعه هســتند، گفت: نگاه به آموزشوپرورش باید هم در ســطوح فرهنگی و سیاســی و هم در سطوح اجرائی متحول و نقشهای جدید مدرســه و معلم بهخوبی تدوین شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.