مرگ بر اسرائیل روی موشک مگر بد است؟

Shargh - - سياست -

ســردار غیبپرور، رئیس ســازمان بسیج، در مورد نوشتن شعار روی موشکها که در مناظره دوم نامزدهای ریاســتجمهوری مطرح شــد، واکنش نشان داد.

به گزارش «ایســنا»، او درخصوص اظهارات مطرحشــده درباره شــعار مرگ بر اسرائیل روی موشــکهای دوربــرد گفت: «شــعار مــرگ بر اســرائیل روی موشک مگر کار بدی است، اساسا محو اسرائیل جزء آرمانهای ماست».

سؤال از غیبپرور و جواب او، به صحبتهای «حســن روحانی»، رئیسجمهوری، اشاره دارد کــه در مناظره دوم؛ یعنی جمعه گذشــته بیان کرد. روحانی در مورد برخــی اقدامات در مورد برجــام گفــت: «دیدیــد تصویری از شــهرهای زیرزمینی نشــان دادند که برجام را برهم بزنند، روی موشک شعارهایی نوشتند تا برجام را برهم بزنند؛ ولی مردم ما از همــه اینها عبور کردند تا به امروز برسیم و شــاهد پیشرفت بیشترمان در آینده شویم».

غیبپرور در ادامه با تأکید بر ایجاد قطبهای تولیــدی در مناطــق مختلف گفت: «بســیج بنا دارد در 4۰6 منطقه کشور متناسب با مزیتهای تولیــدی آنها کمک کند تا این قطبهای تولیدی شکل یابند».

او با بیان اینکه با گذشت چهار دهه از انقاب اسامی حق مردم ما نیست که در برخی مناطق محرومیت وجود داشــته باشد، گفت: «بسیج در سالهای قبل در حوزه محرومیتزدایی کارهای فراوانی انجام داده است، اما این کافی نیست».

رئیس ســازمان بســیج با بیان اینکه بســیج آماده اســت با هر دســتگاه دولتــیای که برای محرومیتزدایی قدم برمــیدارد همکاری کند، گفت: «ما برای حل مشــکات مختلف جامعه آماده هرگونه همکاری با دولت هستیم».

غیبپــرور بــا تقدیــر از مجاهدتهــای جبهــه منتظــران خورشــید در 1۲۹ روســتا در اســتانهای کرمانشــاه، تهــران، قــم، مرکزی، سیستانوبلوچســتان و خوزســتان گفــت: «ما ۳۸هزار روســتا داریم که نیازمند خدمترسانی هســتند و این نشاندهنده کارهایی است که باید انجام شود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.