پرهیز از تعهدات نظامی پرهزینه

Shargh - - جهان -

طبق اســتراتژی دونالد ترامــپ، رئیسجمهور آمریکا، او بــرای مبارزه با تروریســم از متحدان این کشــور میخواهد هزینه بیشــتری را برای مقابله با گروههای تندرو مذهبی تقبل کنند و بدانند تهدید ترورطبق یسم به این زودیها برطرف نخواهد شد.

پیشنویس این اســتراتژی که رویترز یک نســخه از آن را به دست آورده، نشان میدهد ایالات متحده قصد دارد از تعهدات نظامی پرهزینه و «بیانتها» دوری کند. این ســند که قرار اســت تا چند ماه آینده به صورت رسمی منتشر شود، میگوید: «ما نیازمند آن هستیم که حملات خود علیه گروههای جهادی در سطح جهان را بیشتر کنیم. در همان حال باید هزینههای این جنگ چه به لحاظ انســانی یا اقتصادی برای آمریکا کاهش پیدا کند». در بخش دیگری از این ســند آمده است: «ما تلاش خواهیم کرد از دخالتهای نظامی پرهزینه و گسترده در جهت مبارزه با تروریسم پرهیز کنیم. درعوض به شکلی فزاینده به شرکای خود چشم داریم تا بتوانیم مسئولیت مقابله با گروههای تروریستی را با آنها تقسیم کنیم». در این سند اعتراف شده است که «تروریسم را نمیتوان به صورت نهایی شکست داد».

مایکل آنتون، ســخنگوی شــورای امنیت ملی در کاخ سفید میگوید: «در چارچوب یک شیوه فراگیر، دولت آمریکا یک استراتژی امنیت ملی جدیدی را تدوین کرده که همه ابعاد مبارزه با تروریســم را در بر دارد و از آنجا که چنین سندی از سال ۲0۱۱ تاکنون تدوین نشده است، اهمیت خاصی پیدا میکند».

به گفته آنتون، روند مبارزه با تروریســم هدفش تضمین این نکته است که «استراتژی جدید تضمینکننده منافع ما و متحدانمان در خارج و نیز تأمینکننده امنیت کشور ما و شهروندانمان باشد. به علاوه در این استراتژی جدید اهداف واقعی قابل تحقق و اصول توجیهکننده آن شرح داده شده است».

مبارزه بــا افراطگرایی گروههای مذهبی یکی از مســائل اصلی در جریان تبلیغــات انتخابات ریاســتجمهوری «دونالــد ترامپ» در ســال ۲0۱6 بود. مقامات آمریکایی میگویند حال این سیاســتها از سوی کاخ سفید ویرایش شده و به صورتی صریحتر خطر گروههای افراطی مذهبی را برجسته میکند. در این سند گفته نشــده ترامپ چگونه خواهد توانست اهداف خود از جمله پرهیزکــردن از دخالتهای نظامــی را عملی کند چون هماکنون ســربازان آمریکایی در عراق، سوریه، افغانستان، یمن و سایر مناطق حضور دارند.

به جای کاســتن از تعهدات ایالات متحده، ترامپ حتی بیشتر از گذشته به برنامههای دولت باراک اوباما، رئیسجمهور سابق آمریکا، متعهد بوده است. او خواســتار تشــدید حملات نظامی به گروههای تروریستی شد و به پنتاگون برای واردکردن ضربات بزرگتری بر گروههای افراطی در مناطقی مثل یمن و سومالی اجازه داد. شاید ترامپ بهزودی از عملیات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز که اوباما دستور آن را داده بود، منصرف شود. مقامات کنونی و گذشــته آمریکا میگویند دولــت ترامپ در حال مطالعه ارســال نیروهای اضافی بین سه تا پنج هزار سرباز برای تقویت نیروهای آمریکایی در افغانستان است. هماکنون حدود هشــتهزارو ۴00 سرباز آمریکایی به نیروهای افغانی برای مبارزه بــا طالبان کمک میکنند. یک مقام بلندپایــه در دولت میگوید تعداد اندکی از ســربازان به نیروهای آمریکایی در عراق و ســوریه نیز ملحق خواهند شــد و این امر به ارزیابی فرماندهان نظامی بســتگی دارد. یک مقام آمریکایی که نخواســت نامش فاش شــود، میگوید: «هرگاه در جایی تقویت نیرویی دیدید، بدانید براساس همین استراتژی بوده است».

عملیات نظامی آمریکا در روزهای گذشــته باعث کشــته و مجروحشدن تعداد دیگری از ســربازان آمریکایی شده است. مقامات آمریکایی روز جمعه گذشته گفتند یک سرباز نیروهای ویژه دریایی آمریکا در حمله به محل تجمع شبهنظامیان الشباب در سومالی کشته و دو سرباز دیگر نیز مجروح شدهاند.

استراتژی جدید آمریکا میگوید تهدید تروریستی به نسبت چند سال قبل در حجم و گســتره پیشرفت داشته و متحول شده است. منظور از گذشته، دوران اوباماست که استراتژی تازهای را برای مبارزه با تروریسم در سال ۲0۱۱ و پیش از ظهور داعش اعلام کرد. اســتراتژی جدیــد آمریکا علاوه بر داعش میگوید این کشــور به همراه متحدانــش در معرض خطر القاعده و ســایر گروههای تروریســتی از جمله شبکه حقانی و حزبالله و افراطیان محلی هستند که از طریق اینترنت به فعالیتهای تروریستی روی میآورند.

«بروس هافمن»، مدیر مرکز مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون بعد از مرور این ســند میگوید پیشنویس مذکور «به شکلی دقیقتر و مهمتر این خطر را ترســیم کرده» و از ســند دوران اوباما بهتر اســت؛ زیرا آن سند بعد از کشتن «اسامه بنلادن»، رهبر القاعده در حمله نیروهای آمریکایی به پاکستان در سال ۲0۱۱ تنظیم شده بود و لحنی «پیروزمندانه» داشت.

حلقه مفقوده

یــک مقام بلندپایــه در دولت آمریکا میگوید این ســند شــیوهای فراگیر و همهجانبه را در مبارزه با تروریســم توصیف میکند که از اســتراتژی قبلی ترامپ برای شکســتدادن داعش مفصلتر است. با این حال به نظر میرسد پیشنویس این استراتژی پیامد همان سیاست خارجی ترامپ باشد که گفت: «اول آمریکا». در این اســتراتژی او خواستار کاهش کمکهای آمریکا و پخش هزینهها بین متحدان این کشور از جمله ناتو است. در این استراتژی چیزی که متناســب با شــعارهای تبلیغاتی دونالد ترامپ در دوران نامزدی او از جمله «تروریسم اســلامی» باشد، نیســت. بلکه به جای آن استراتژی جدید آمریکا میگویــد گروههای جهادی «در ظل تفکری قرار میگیرند که اندیشــه جهاد جهانی را در سر میپرورانند و به دنبال تشکیل یک خلافت اسلامی بدون مرز هستند و به این وسیله نزاعهایی را در سطح جهان دامن میزنند».

اصل توجیهی نخست در این سند این است که ایالات متحده «همواره به دنبال تعطیلکردن، ممنوعیت و واکنش به حملات تروریســتیای بوده است که ملت ما، شهروندان و منافع ما و متحدانمان را در خارج تهدید میکند. این امر میتواند حتی شامل اقدامات مستقیم و انفرادی در صورت لزوم باشد».

اداره امنیــت ملــی داخلی آمریــکا از طریق کار با متحدان و شــرکایش تــلاش خواهد کرد رهبران تروریســتها و «نظریهپردازان، کارشناســان فنی، سرمایهگذاران، فرماندهان میدانی و همکاران خارجیشان» را هدف قرار دهد.

این سند همچنین خواستار محرومکردن گروههای تندرو از کمکهای مالی و تریبونها در فضای مجازی اســت زیرا از این طریق آنها برای انجام حملات نقشه میکشند. این سند همچنین خواستار ناکامگذاشتن تلاشهای گروههای افراطی برای دستیافتن به سلاحهای «شیمیایی و بیولوژیک» است.

اما این استراتژی جزئیات این مســئله را روشن نمیکند که چگونه ایالات متحده، یعنی کشوری که از حوادث سپتامبر سال ۲00۱ تاکنون رهبری جهانی مبارزه با تروریســم را برعهده دارد، میخواهد این اهداف را تحقق بخشــد یا بخشی از هزینههای آن را بر دوش سایر دولتها بگذارد.

استراتژی جدید خلاف گذشــته به صورتی قابل ذکر از ترویج ارزشهایی مانند حقوق بشر و توســعه و داشتن دولتهای پاک و ابزارهای «قدرت نرم» دیگر که در گذشته واشــنگتن بارها تکرار میکرد و میگفت برای خشکاندن ریشــههای افراطگرایی باید کمک کرد تــا اینها به وجود آید، صحبتی به میان نمیآورد. در گذشته ما دیدیم که اوباما در استراتژی خود در مبارزه با تروریسم بر «احترام به حقوق بشــر، تقویت حکومتهای پــاک، احترام به آزادیهای مدنی، تعهد نسبت به امنیت و شفافیت و پشتیبانی از حاکمیت قانون» تأکید کرده بود. هافمن میگوید «قدرت نــرم در این رابطه نقش دارد اما معنایش این نیســت که قدرت محرک یا کار نظامی باید کنار گذاشــته شود». او درباره پیشنویس استراتژی ضدتروریستی جدید آمریکا میگوید: «این سند تصویری بســیار متقن از یک تهدید و ملزومات مقابله بــا آن در آینده نزدیک و دور» را ارائه میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.