پیشروی نیروهای طالبان در شمال افغانستان

Shargh - - جهان -

اســلامگرایان افراطــی طالبان، پــس از نبردی ســنگین منطقــهای نزدیک به مرکــز ولایت قندوز در شــمال افغانســتان را تصرف کردند. به گزارش دویچهوله، مقامهای امنیتی افغانســتان پیشــروی شــبهنظامیان طالبــان در ولایــت قنــدوز را تأیید کردهانــد. یکــی از ســخنگویان پلیــس این ولایت میگوید، نیروهای دولتی پس از ۲۴ ساعت درگیری شــدید، با نیروهای طالبان برای اجتناب از افزایش تلفات میــان غیرنظامیان و نظامیان عقبنشــینی کردهاند.اســلامگرایان افراطی طالبان در یک سال و نیم گذشــته، دو بار موفق شــدند مرکز شهر قندوز، دومین شــهر بزرگ در شــمال افغانســتان را برای مــدت کوتاهی به تصرف خود درآورند.آنگلا مرکل، صدراعظــم آلمان، اخیرا نســبت به خروج ســریع نظامیان خارجی از افغانستان هشدار داده است. او در پیام ویدئویی این هفته خود تأکید کرده، اهمیت زیادی دارد که نظامیان خارجی که سربازان آلمانی را نیز شامل میشــوند به حضور درازمدت خود در افغانستان با شــتاب پایان ندهند.مرکل خاطرنشان کرد، تحولاتی که درحالحاضر شــاهد آن هستیم، نشان میدهد که حضور نظامیان خارجی و فعالیت ارتش آلمان در مشــاوره و آموزش نیروهای محلی همچنان ضروری و مورد نیاز اســت. درحالحاضر حدود هزار نظامی آلمانی در چارچوب برنامههای حمایتی و آموزشی نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو( در افغانســتان حضور دارند. ارتش آلمان تا ســال ۲0۱۳ در پایگاهی در قندوز مستقر بود که در آن در زمانهایی شمار سربازان آلمانی به حدود دو هزار نفر میرسید.ولایت قندوز خطرناکترین محل اســتقرار نیروهای آلمان در افغانســتان محسوب میشود. در این منطقه ۱۸ سرباز آلمانی جان خود را در جریان عملیات شبهنظامیان طالبان و درگیری بــا اســلامگرایان افراطی از دســت دادند.نیروهای طالبان پاییز ســال ۲0۱5 برای نخســتینبار پس از ســقوط حکومت این تشــکیلات تروریستی، موفق شــدند مرکز ولایت قندوز را تصــرف کنند. آن زمان اشــغال قندوز سه روز بیشــتر طول نکشید و ارتش افغانستان با کمک نیروی هوایی آمریکا و پشتیبانی نیروهای ناتو، موفق شــد بخش درخور توجهی از مناطق اشغالی را آزاد کند.

احتمال اعزام سرباز به افغانستان

در سالهای گذشــته، همواره تعداد محدودی نظامــی آلمانی برای مشــورتدادن به فرماندهان نیروهای محلی در ولایت قندوز حضور داشــتهاند. آمریــکا کــه در دوران ریاســتجمهوری بــاراک اوباما قصد داشــت تمــام نیروهــای نظامی خود را از افغانســتان خارج کند، ظاهرا در این سیاســت تجدیدنظر کرده و اعزام سه تا پنج هزار نظامی دیگر به این کشــور را در دســتور کار دارد.گمان میرود اعزام نیروهای نظامی خارجی جدید به افغانستان یکــی از محورهای رایزنیهای ســران کشــورهای عضو ناتو در نشست ۲5 ماه می این کشورها باشد. از ابتدای ســال جاری میلادی تاکنون بیش از هزار نفــر از نیروهای دولتی افغانســتان جان خود را در حملههــای تروریســتی و درگیری با شــبهنظامیان طالبان از دست دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.