فرمان مهاجرتی ترامپ دوباره در دادگاهها

Shargh - - جهان -

فرمان مهاجرتی «دونالد ترامــپ»، رئیسجمهــور آمریکا، امروز بار دیگر در دو دادگاه تجدید نظر بررســی میشود. به گزارش ایسنا، به نقــل از روزنامه ایندیپندنت، ایــن جلســات دادگاه برای اولینبار پس از گذشــت نزدیک به دو ماه از اقدام قاضی فدرال مبنی بــر جلوگیری از اجرای فرمان دوم مهاجرتــی دونالد ترامــپ درباره ممانعت از ورود شــهروندان شش کشــور عمدتا اسلامی به داخــل آمریکا برگــزار خواهد شــد. عمر جودت، وکیــل فعال در زمینه آزادیهــای دینی که امروز درباره ایــن پرونده در برابر شــعبه چهارم دادگاه استیناف ویرجینیا به دادخواهی خواهد پرداخت، گفت: طیشــدن زمان طولانی از زمان صدور این ممنوعیت نشان میدهد برای صدور چنین فرمان اجرائــی ای نیــاز امنیتــی وجود نــدارد. احتمال میرود رونــد حقوقی این پرونــده پاییز به دادگاه عالــی آمریکا برســد؛ یعنی ماهها بعــد از صدور فرمان مهاجرتی اول. در همین راســتا، داگ چین، دادســتان کل هاوایی، اعلام کرد: ما نمیخواهیم نشان دهیم پرزیدنت ترامپ از نظــر سیاســی درســت رفتار نکــرده اســت، بلکه ما میخواهیــم او را از نظر حقوقی به چالش بکشــیم. دادگاهی که قرار است برای بررســی فرمــان مهاجرتی ترامــپ برگزار شــود، اندکی بــا دادگاههای دیگر متفاوت خواهد بود. در شــرایط عادی سه قاضی در جلســه اول دادگاه حضور دارنــد و در نهایت تصمیــم خود را اعلام میکنند و پس از آن دادگاه کامــل )دادگاهی با حضور قضات بیشــتر( برگزار میشــود؛ امــا در این پرونده دیگر جلســه دادگاه با حضور ســه قاضی برگزار نشــده و دادگاه کامل برگزار خواهد شــد. «کارل توبیاس»، استاد حقوق دانشــگاه ایچمونــد، در گفتوگــو بــا خبرگزاری آسوشــیتدپرس درباره روند قضائی بررسی برنامه مهاجرتــی ترامپ، گفــت: من فکــر میکنم این مســئله به چگونگی بررســی این پرونده از سوی قضات بستگی دارد که این پرونده را بهعنوان یک پرونده امنیت ملــی یا یک پرونده مهاجرتی یا یک پرونده مربوط به آزادی مذهبی بررسی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.