«ترزا می» مانند «تاچر» پیشتاز است

Shargh - - جهان -

یــک مــاه مانــده بــه انتخابــات پارلمانــی بریتانیا نظرســنجیها نشــان میدهند حــزب محافظهکار نخســتوزیر ایــن کشــور همچنان موضعی قوی دارد که بــه گفته یــک تحلیلگر چنین موضعی را فقط «مارگارت تاچر» در ۳0 سال گذشته داشته اســت. به گزارش خبرگزاری رویترز، «تــرزا می»، نخســتوزیر بریتانیــا، از رأیدهندگان این کشــور خواسته او را برای تحقق نتایج رفراندوم برگزیت ســال گذشته میلادی با خروج از بازار واحد اتحادیه اروپــا قدرتمند کنند. تاچــر اولین زنی بود که نخســتوزیر انگلیس شــد و او مهمترین رهبر محافظهکاران در ســالهای پــس از جنگ در برهه زمانی ۱۹۷۹ تا ۱۹۹0 بود. بلر نیز بین محافظهکاران بیشــترین زمان تصدی نخســتوزیری را داشــت، بهطوریکه از ۱۹۹۷ تا ۲00۷ در این پست بود. حزب محافظهکار ترزا می در انتخابات محلی پنجشنبه در مقابل حزب اصلی اپوزیسیون کارگر دستاورد زیادی داشت و نظرسنجی «یوگاو» نشان داد حزب ترزا می با کسب ۱۹ درصد پیشرو است. یک نظرسنجی دیگر نشــان داد حزب محافظهکار همچنــان ۱6 درصد از حزب کارگر جلو است، بهطوریکه محافظــهکاران از ۴6 درصد حمایــت مردمــی و حــزب کارگــر از ۳0 درصد حمایت مردمــی برخــوردار اســت. درهمینحــال، «جرمی کوربیــن»، رهبر حزب کارگر بریتانیا، اصلیترین حزب مخالف دولت این کشور، با کنایه به ترزا می گفت: دولت حزب کارگر در جریان مذاکرات برگزیــت اروپا را تهدید نخواهد کرد. او در یک تجمع در منطقه «وســت میدلندز» گفت: ما بر ســر برگزیتی مذاکره خواهیم کــرد که برای همه و برای اکثریت مفید باشــد نه بــرای اقلیت و تعداد معدود. ما اروپا را در مسیر رسیدن به برگزیت تهدید نخواهیــم کرد. او خاطرنشــان کــرد: در این کمپین انتخاباتــی ما یک پیشــنهاد و طرح بــرای انگلیس ارائه خواهیم کرد کــه مبنی بر مقابله با بیعدالتی و نابرابری باشــد و در راســتای دســتیابی به نظام بهداشت و درمان مناسب، نظام آموزشی با بودجه کافی، نظام خدمات اجتماعی درســت و سیاســت مسکن تضمینکننده خانه برای همه باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.