مردم کرهجنوبی پاي صندوق رأي می روند

Shargh - - جهان -

مردم کرهجنوبی فردا برای شــرکت در انتخابات ریاســتجمهوری پــای صندوقهــای رأی میروند تا بلکه ماهها آشــوبی که پــارک گئونهای به وجود آورد، فروکــش کنــد. به گزارش ایســنا، بــه نقل از پایگاه یورونیوز، مقامات کرهجنوبی هفته گذشــته به شهروندان اجازه دادند تا پیش از روز انتخابات، آرای خودشان را به صندوق بیندازند و رأیگیری زودهنگام برای اولینبار در کرهجنوبی اجرا شد.حدود سههزارو 500 حوزه رأیگیری در سراســر این کشــور مســتقر میشــوند که شــامل فرودگاه بینالمللی «اینچئون» و ایســتگاههای اصلــی راهآهن میشــود.انتخابات ریاســتجمهوری در پی اســتیضاح پارک گئونهای در دســامبر گذشــته اعلام شــد. او اکنون بــه اتهام همدستی با یکی از دوستانش برای جمعآوری رشوه از شرکتهای بزرگ دادگاهی شده است. این اتهامات موجب شــد تا صدهــا هزار معترض با درخواســت عزل پارک گئونهــای به خیابانهــا بیایند.انتخابات پیشِرو آزمون مهمی برای استقرار ثبات در این کشور محسوب میشود که فساد، نابرابری و بیکاری جوانان جزء موضوعات داغ آن اســت. طبق نظرســنجیها، «مون جائهاین»، نامزد حزب دموکراتیک از گزینههای محبوب است. یکی از شعارهای کارزار انتخاباتی او، احیای مذاکرات با پیونگیانگ بوده اســت. این نامزد را بــا امانوئل ماکرون فرانســوی مقایســه میکنند؛ چراکه او هم خواستار گفتوگو با کرهشمالی است.از گزینههای دیگر ، «هونگ جونپیو » از حزب آزادی کره اســت که گاه به دلیل لحن مبتذل، تبعیض جنسیتی، همجنسگراستیزی و موضع افراطی به نفع مجازات اعدام، بــا دونالد ترامــپ، رئیسجمهــوری آمریکا مقایسه میشــود.رئیسجمهوری آتی کرهجنوبی با چالشهای بیشــماری مواجه اســت و طبق گفته تحلیلگــران، رئیسجمهوري آینده بیــش از هوادار، مخالف خواهد داشــت و همین امــر اداره دولت را سختتر میکند. رهبر آتی باید با تهدیدات روزافزون کرهشــمالی و روابط تیــره با چین به دلیل اســتقرار سامانه دفاع موشکی تاد دستوپنجه نرم کند. دوره ریاستجمهوری، فقط یک دوره پنجساله است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.