آزادی 80 دختر اسیر بوکوحرام

Shargh - - جهان -

مقامهــا در نیجریــه میگوینــد دههــا دختر دانشآمــوز کــه در ســال ۲0۱۴ از ســوی گــروه افراطگــرای بوکوحــرام ربــوده شــده بودند رها شدهاند. به گزارش بیبیسی، گروه بوکوحرام این دختران دانشآموز را که تعــداد آنها حدود ۲00 نفر اعلام شــده، در ماه می ســال ۲0۱۴ از شهرک چیبوک در شــمال شرقی نیجریه ربود. آنطور که گزارش شده آزادی این دختران پس از موفقیت در مذاکــرات میان دولت نیجریه و بوکوحرام صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.