انتخابات منطقهای محکی برای مخالفان مرکل

Shargh - - جهان -

رأیدهندگان در شــمال آلمان روز گذشــته بــرای شــرکت در انتخابــات منطقــهای پای صندوقهای رأی رفتنــد. این رأیگیری محکی بــرای چپمیانه آلمان اســت که در اندیشــه شکســت آنگلا مرکل، محافظهکار در انتخابات پارلمانی ســپتامبر به ســر میبــرد. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این رأیگیری در حالی برگزار میشــود که نظرســنجیهای سراســری اخیــر از افزایــش محبوبیت حزب چپمیانه دموکراتیک حکایت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.