انتقاد پاپ از نام «مادر همه بمبها»

Shargh - - جهان -

پاپ فرانســیس، رهبــر کاتولیکهــای جهان، از نامگــذاری بزرگتریــن بمب غیراتمــی آمریکا با عنــوان «مادر همــه بمبها» بهشــدت انتقاد کرده اســت. پاپ گفت: از شــنیدن این نامگذاری «شــرمگین» شده اســت. ســخنان انتقادی پاپ فرانســیس در حالی عنوان میشود که قرار است دونالد ترامــپ، رئیسجمهوری آمریکا بهزودی و در جریان نخستین ســفر خارجی خود احتمالا با رهبر کاتولیکهای جهان دیدار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.