تظاهرات هزاران نفر از منتقدان دولت لهستان

Shargh - - جهان -

هــزاران نفــر از مخالفــان دولت لهســتان، با برگزاری تظاهراتی در ورشــو، به «محدودشــدن دموکراســی» در این کشــور اعتــراض کردند. این تظاهرات بــه دعوت گــروه اپوزیســیون «پلتفرم مدنــی» برگزار شــد که حــزب حاکــم «قانون و عدالــت» را به تــلاش برای کنتــرل دادگاه قانون اساســی از طریق قضات حامــی این حزب متهم میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.