«ریاض سیف»، رئیس جدید ائتلاف مخالفان سوریه

Shargh - - جهان -

اعضــای ائتــلاف مخالفــان ســوریه در پایان سیوسومین نشست هیئت کل، «ریاض سیف» را بــه عنوان رئیس این ائتلاف انتخــاب کردند. او با تأیید 5۸ عضو از ۱0۲ عضو ائتلاف توانست بر خالد خوجه پیروز شود. «ســلوی کتاو» و«عبدالرحمن مصطفی» نیــز بهعنوان معاونــان رئیس ائتلاف انتخاب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.