ناخرسندی جهاد اسلامی از سند جدید حماس

Shargh - - جهان -

زیاد نخالــه، معــاون دبیرکل جنبــش جهاد اسلامی اعلام کرد جنبش جهاد نسبت به آنچه در سند سیاســی حماس مطرح شده است، احساس خوشــایندی ندارد. به گزارش ایســنا، بــه نقل از روزنامه فرامنطقهای الشرقالاوســط، او گفت این سند نشــانگر تحول در مواضع حماس است، اما این رویکرد حماس به بنبست منتهی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.