غم زمانه خورم یا فراق یار کشم؟

Shargh - - يادمان آيینه صادق - دکتر تقی پورنامداریان .استاد زبان و ادبیات فارسی

دکتر «آیینهوند» از انگشتشمار انسانهایی بود که در هرجومرج اخاقگریــزی و تاجرمآبی روزگار ما با جســتن و یافتن راه درســت آرزوی هر آزادهای بود. دی شــیخ با چراغ همی گشت گرد شهر/ کز دیو و دد ملولم و انســانم آرزوست/ گفتند یافت مینشود جستهایم ما/ گفت آن که یافت مینشود آنم آرزوست. دکتر آیینهوند در طول زندگــی خود، دور از غوغاها و غوغاییان در جســتوجوی انســانی آرمانی بود و در این راه خود به جایی رســید که همان شــده بود که جســتوجو میکرد و روح و پای در آن راه فرســوده بود. 30 ســال غــور و تفحص در تاریخ جلوههایی از این جســتوجوی مدام برای رســیدن به چنین انسانی بود. چهره نجیب و آهستگی و نرمش توأم با وقار و متانت او تأثیری عمیق در روح همه کسانی مینهاد که با او برخورد میکردند. او نجابت و اخاق را تبلیغ نمیکرد، بلکه با رفتار و گفتار خود تلقین میکرد. از لغوها با کرامت و بزرگواری میگذشت و خطاهایــی کــه از ســر جهل بود، نه از ســر ســودای تاجرمآبی و زیادهطلبی، با چشــمی خطاپوش مینگریست. در تحقیق و تدریس جدی بود و در انتقاد و اعتراض به سخنان تاجرمآبانه و کجرفتاریها و کجگوییهــای خودخواهانه و عوامفریبانه بیپروا بود. در هر مقام و موقعیتــی که بــود، از تذکر آنچه صاح و ثــواب مینمود اگرچه با همان نفــس آرام مایم، خودداری نمیکــرد، گویی خودداری از اعتراض به آنچه دور از صداقت و اخاص میپنداشــت، گناهی بود که ارتکاب آن را هرگز جایز نمیشمرد. نخستین تصویری که از دکتر صادق آیینهوند در ذهن دارم، تصویر مردی است بسیار آرام و با لحن و صدایی مایم و گرم و بســیار صمیمــی. این تصویر حاصل اتفاقی بود که برایم در محوطه دانشــگاه تربیت مــدرس پیش آمد؛ مردی با فروتنی از دیدن من بســیار احساس شادمانی کرد و آنقدر مبالغه کرد که احســاس شــرمندگی کردم، به دفتر گروه که رفتم و ماجرای این ماقات را تعریف کردم، همه گفتند او آقای دکتر آیینهوند، رئیس دانشــکده بوده اســت. رفتار و برخورد او منحصربهفرد بود. با خود اندیشــیدم رئیس و اینهمه فروتنی؟! مــن پیشتر رئیسهایی دیده بودم که از پشــت میز پهناورشان با چنان تفرعنی به تو مینگریستند که گویی ناخدایی بودند بر عرشــه بزرگترین کشــتی جهان. بعد از ماقات نخســتین، بارها پیش آمد که با ایشان دیدار کردم. او را هربار که میدیدی همان بود که در اولین برخورد دیده بودی؛ با لحنی گرم و صمیمانه و چهرهای گشــاده. دکتر آیینهوند تاریخ اسام و ادبیات عرب را به درس خوانده بود؛ اما اخاق و ادب او به کسب نبود، ادب نفس بود که تنها بر سر زبان او نبود، موهبتی بود که خدا در قلب او نهاده بود. امروز وقتی به شیوه زیست و سلوک او مینگرم، همچون ابری در نظرم مجسم میشود که ناگاه در آسمان بهاری پیدا میشود و هرچه دارد، میبارد و دشــت را سرســبز و تازه میکند و بعد محو میشــود و از دیدهها نهان میشــود. خدایش بیامرزاد که دشت را همیشه سرسبز میخواست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.