با آمدن رئگ فیتوگو با یکی ب حاد سجازمازماهندوگارنیثهآمعدنب زمستیو ب سارندرتیعدابزرد یدادر باا رئی غن سمجامهوریریختهشد

حسن روحانی روز گذشته با خانوادههای داغدار حادثه معدن زمستانیورت دیدار و از محل حادثه بازدید کرد

Shargh - - حوادث -

شرق: چهار روز بعد از حادثه تلخ انفجار معدن زغالسنگ «زمستان یورت»، حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران، روز گذشــته برای ابراز همدردی با خانواده داغدیدگان و بررسی وضعیت امدادرسانی به منطقه رفت و از معدن ریزشکــرده بازدید کرد. رئیسجمهــوری در این بازدید گفت: معادن فاقــد امکانات و تجهیزات کافي و ایمن با هدف جلوگیــری از بروز اتفاقات و حوادثی مانند انفجار معدن آزادشــهر، باید تعطیل شــود. حسن روحانی روز یکشــنبه در جمع معــدنکاران و خانوادههای کارگران مصدوم و حادثهدیده معدن آزادشــهر در شــرق استان گلســتان، اظهار کرد: از موارد مهم در جلوگیری از بروز اینگونه حــوادث، نظارت دائمی بــر چگونگی فعالیت این معادن اســت. رئیسجمهوری با ابراز همدردی با خانوادههــای جانباختگان این حادثه افــزود: پیگیری حقوق کارگران جانباخته و مصدوم این حادثه بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. روحانی ادامه داد: خواسته همه مســئولان و شما داغدیدگان، جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث در کشــور اســت که بهعنوان یک وظیفه مهم برای رســیدن به این هدف تلاش میکنیم. وی همچنین از معدن «زمســتان یــورت» بازدید کرد و مورد استقبال مردم قرار گرفت. روحانی از طریق فرودگاه گرگان وارد اســتان گلستان شد و پس از استقبال رسمی از وی در فرودگاه از ســوی استاندار و امامجمعه موقت گرگان و شماری از مســئولان استانی، عازم محل حادثه در شهرستان آزادشهر شــد. رئیسجمهوری را در دیدار با خانواده حادثهدیدگان معدن زمســتان یورت و بازدید از محل حادثــه، رئیس دفتر ریاســتجمهوری، وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشگری، استاندار گلستان و شماری از مسئولان استانی همراهی کردنــد. همچنین روحانی در جمــع کارگران معدن زمســتان یورت گفت: مقصران و خاطیان حادثه انفجار معدن آزادشــهر باید محاکمه و در صورت اثبات تقصیر یا قصور به اشد مجازات محکوم شوند.

حسن روحانی هنگام بازدید از معدن زمستان یورت آزادشهر در جمع معدنچیان و خانوادههای آنان اظهار کرد: بیشک مقصران وقوع این حادثه تلخ پس از صدور حکم قضائی به مردم معرفی خواهند شد.

رئیسجمهوری با تصریح بر اینکه خسارت مالی قابل جبران است اما موضوع جان افراد متفاوت است؛ افزود: هیچکس در قبال واردشــدن آسیب به جان مردم استثنا نیست و نباید از کنار این قصورها که به واردشدن تلفات جبرانناپذیر منجر ميشــود، به آسانی گذشت. وی بیان کــرد: پیش از این قرار بود معــاون اول رئیسجمهوری به گلســتان بیاید و از این معدن آســیبدیده بازدید کند اما ترجیح دادم به واســطه گســتردگی ابعاد فاجعه و خســارتهای فراوان آن شخصا به منطقه بیایم و علاوه بر دیدن روند امدادرســانی بــا خانوادههای معدنچیان جانباخته دیدار کنم. روحانی افــزود: تاکنون پیکرهای تعــدادی از معدنچیان از داخل معدن خارج شــده و هنوز تعداد کارگران دیگر داخل معدن معلوم نیست که جان این عزیزان به هیچ عنوان قابل جبران نیســت. وی ادامــه داد: مطابق وظیفه دینی و شــرعی در قبال جان مردم ایران مسئولیم و تلاش میکنیم تا حد امکان اندوه این مصیبت واردشــده را کاهش دهیم. رئیسجمهوری همچنین با اشاره به پیام تسلیت مقام معظم رهبری در پی این حادثه گفت: همه مقامات و مســئولان کشور در غم شما شریک هســتند و مقام معظم رهبری هم پیام تسلیت داده و برای شما نگران هستند.

رئیسجمهوری گفت: به وزرای مربوطه و اســتاندار گلســتان دســتور دادم زندگی همه کارگران بررســی و عقبماندگــی حقوقی آنها جبران شــود و اگر مشــکل مسکن دارند، برای تأمین خانه آنان اقدام شود.

روحانی بیان کرد: اســتاندار گلســتان موظف است بــه خانه تکتک جانباختگان رفته و مشــکلات آنها را بررسی و برای حل آنها برنامهریزی کند. وی افزود: وزیر کار که مسئول پیگیری مشکلات کارگران و حادثه معدن آزادشــهر اســت، یک ماه دیگر به این منطقه میآید تا تمام وعدههای دادهشــده را پیگیری و اجرای آن را رصد کند.رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور درباره آخرین اخبــار از وضعیت معدن زمســتانیورت گفت: عملیات امدادرســانی به محبوسشــدگان معدن زمستان یورت آزادشــهر در ســه جهت در حال انجام است. اسماعیل نجار که همراه با حســن روحانــی، رئیسجمهوری به محل حادثه معدن آزادشــهر رفته اســت، با حضور در جمــع خبرنگاران حاضر در محــل حادثه معدن اظهار کرد: بلافاصله بعد از وقوع این حادثه مســئولان استان بــه محل آمدنــد و اقدامات تخصصــی از همان دقایق اولیه آغاز شــد. وی با بیان اینکه افراد متخصص معادن از اســتانهای خراســان جنوبی، کرمان، سمنان، تهران و مازنــدران در محل حضور پیــدا کردند، گفت: با توجه به اینکه ابعاد تونل بســیار محدود و کار بســیار سخت، پیچیده و تخصصی اســت، افراد کاربلد و متخصص در این زمینه تلاش خود را آغاز کردند و تا این ســاعت پیکر 22 نفر از جانباختگان از تونل خارج شــد و طبق آخرین آمار حدود 13 نفر در تونل محبوس هستند.

نجار بــا تأکید بر اینکــه کار آواربــرداری به صورت شبانهروزی در حال انجام است، اظهار کرد: در سه نقطه تونل ریزش اتفاق افتاده که نیروهای امدادی توانستند از ریزش اول عبور کنند و به محل ریزش دوم برسند. در این محل ســنگهایی وجود دارد که امیدواریم معدنچیان متخصص بتوانند از آنها عبــور کنند و به محل انتهایی معــدن که تعــدادی از کارگران در آنجا حضــور دارند، برسند. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه راه دسترسی دیگری نیز از معدن زیرین در گذشته وجود داشته که درحالحاضر مسدود شده و نیروهای امدادی در حال بازگشــایی آن هستند، گفت: اگر این راه باز شود، کار امدادرسانی آسانتر خواهد بود، متخصصان به دنبال راه دسترسی دیگری نیز از سمت بالای معدن هستند اما به دلیل اینکه فاصله تونل تا نزدیکترین لایه سطح زمین 180 متر اســت و با توجه به سنگیبودن منطقه، کار به سختی انجام میشود. عبدالحسین میرداد، مردی که دو برادر و دو شوهرخواهرش در جریان حادثه انفجار معدن کشته و مفقود شــدهاند، درباره دیدار با رئیسجمهوری به خبرنگار ما گفت: من هم در این دیدار حضور داشتم. چند نفر از معدنچیان با رئیسجمهوری صحبت کردند و او با صبوری به حرفهایشــان گــوش کرد. آنها درباره حرفهای مشــترک همه مــا صحبت کردنــد و گفتند معدنچیان چندین ماه حقوق نگرفتهاند و امنیت شغلی و بیمه درست و حسابی ندارند.

رئیسجمهوری بعد از شنیدن حرفهای معدنچیان، قول رســیدگی به این وضعیت را داد و گفت: باید همه حق و حقوق شــما بهطورکامل پرداخت شود و آنها که گفتهاند به ما مربوط نیســت، باید جوابگو باشند و وزیر کار هــم باید چندین بار در منطقه حاضر شــود تا بتواند موضوع را دقیق بررســی و رســیدگی کنــد. وی گفت: رئیسجمهوری دستور داد اســتاندار و وزیر کار شخصا به خانه تکتک خانوادههای کشتهشدگان بروند و بدون اینکه توجیه کنند یا حرفــی بزنند، حرفهای خانوادهها را بــا دقت گوش کننــد و درددل آنها را بشــنوند و بعد درباره موضوع تصمیمگیری شــود. عبدالحسین میرداد درباره اینکــه وزیر کار هم در محل حادثه حاضر شــده اســت، گفت: وزیر کار لباس پوشــیده در معدن حاضر شــد. این خواســته ما بود. ما خواســته بودیم استاندار ایــن کار را بکند؛ امــا مقام بالاتری؛ یعنــی وزیر، این کار را کرد و همین رفتار، ما را بســیار دلگــرم کرد و کارگران معــدن خیلی آرامش پیدا کردند؛ چــون او رنجی را که ما تحمــل میکنیم، حس کرد. البته هنــوز هیچکدام از مسئولان استان به خانههای ما سر نزدهاند؛ اما اطمینان دارم با دســتور رئیسجمهوری این اتفاق خواهد افتاد. آنها باید بــه حرف رئیسجمهوری گــوش کنند. وی با اشــاره به اینکه در دیدار با رئیسجمهوری هفت نفر از روســتای نوده خاندوز و شش نفر از سوسرا و چند نفر از روســتاهای دیگر حضور داشتند، گفت: همه روستاهای این منطقه عزادار شــدهاند و هر روستایی چند کشته در این حادثه داشــته اســت. این مرد داغدیده گفت: رفتار رئیسجمهوری با ما خیلی خوب بود. او با ما همدردی میکرد و همین مســئله خیلی مــا را آرام کرد. با اینکه دیدار کوتاه بود؛ اما وقتی مردم از این دیدار برمیگشتند، حالشــان خیلی بهتر بــود. کاری کــه رئیسجمهوری کرد، آب ســردی بود که بر داغ ما ریخته شد. امیدواریم دســتوراتی که داد، عملی شود و وزیر کار هم دستورات را اجرائی کند. وی گفت: رئیسجمهوری بعد از دیدار با ما به سمت معدن رفت و آنطور که معدنچیان حاضر در محل میگفتند، به طور دقیق وضعیت را بررسی کرد.

همچنین روز گذشــته رئیس دادگستری گرگان اعلام کرد مدیرعامل معدن زغالسنگ یورت را احضار کردهاند و بعد از انجام بازجوییهای اولیه، این مدیرعامل با قرار وثیقه آزاد شده است.

هاشــمیان به میزان گفت: مدیر معدن زغالســنگ آزادشــهر پس از احضار، صبح روز گذشــته در دادســرا حضور یافت. رئیسکل دادگســتری اســتان گلســتان با بیان اینکه کار ثبت و تشــکیل پرونده شاکیان این حادثه با ســرعت انجام میشــود، اظهار کرد: تاکنون تعدادی از اولیای دم و کارگران مجروح این حادثه به دادســرای آزادشــهر مراجعه و شــکایت خود را ثبت کردهاند. وی افزود: حادثهدیدگان و بازمانــدگان این حادثه دلخراش برای ثبت شکایت به دادسرای عمومی و انقلاب آزادشهر مراجعه کنند. رئیس اورژانس کشور هم آماری از تعداد مجروحان این حادثه ارائه داد و گفت: بر اســاس آماری که ما داریم، این حادثه تاکنون 22 کشــته و 105 مصدوم داشــته اســت. پیرحســین کولیوند، در ارتباط با آخرین جزئیات حادثه انفجار معدن ذغالســنگ در گلســتان، اظهــار کرد: از ابتدای وقوع ایــن حادثه تاکنون، 105 نفر مصدوم شــده و 22 پیکر نیز از زیر آوار خارج شده است. وی افزود: 72 مصدوم از بیمارســتان ترخیص شــدهاند و درحالحاضر ســه مصدوم به نامهای حسین میردار، عباس نصیری و حســن علیخانی در بیمارستان بستری هســتند. وی خاطرنشان کرد: سایر مصدومان به صورت ســرپایی در محل مداوا شــدند. البته نیروهای اورژانس همچنــان در صحنه حادثه حضور داشــته تــا بتوانند اقدامات لازم را برای کمک به حادثهدیدگان انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.