یک کشته و 3 مجروح بر اثر تیراندازی در دشتستان

Shargh - - حوادث -

فارس: رســم قدیمی تیراندازی در عروسی باعث شــد تا یک کودک کشته و سه نفر دیگر زخمی شوند. با وجود تذکــرات فراوان پلیس و اتفاقات فراوانی که در مراســمهای عروسی به دلیل اســتفاده از اسلحه برای یک نوع خوشی بدون هویت انجام میشود، بار دیگر حادثهای در یک مراســم عروسی در شهرستان دشتستان استان بوشهر رقم خورد تا این مراسم شادی رنگ عزا به خود گیرد. شــب شــنبه مردمی که برای مشــارکت در جشــن پیوند یک زوج جوان در یکی از روستاهای شهرستان دشتســتان گرد هم آمده بودند هرگز گمــان نمیکردند تــا دقایقی دیگــر باید رنگ خون در مراســمی ببینند که بر اثر یک ســهلانگاری کاملا پیشپاافتاده رخ میدهد. وجود رســم جاهلی تیرانــدازی در عروســی کــه از تاریخچــه آن خبری نیست در گوشــهوکنار مناطق جنوبی و مرکزی کشور هر از چندگاهی ســبب یکســری اتفاقات ناخوشایند میشــود و با وجود تکــرار آن، همچنــان عدهای بر وجود آن اصرار داشــته و مشکلاتی را ایجاد میکنند. شب گذشته این اتفاق تلخ در یک مراسم عروسی در شهرستان دشتستان تکرار شد تا کودکی با 9 سال سن طعمه گلولههای فردی جاهل شود که به دلیل عدم کنترل هیجانات خــود و درحالیکه قصد خودنمایی داشــت حق حیــات را از این طفل معصوم بســتاند. این اتفاق در حالی در روســتای نظرآقا در شهرســتان دشتستان اتفاق افتاد که دو دختربچه هشت و 9ساله در کنار جوانی 30ساله هم مجروح شدند و با ترخیص کــودکان از بیمارســتان، این جــوان همچنان تحت مداوا قرار دارد. فرمانده انتظامی اســتان بوشهر روز گذشــته در گفتوگو با فارس در بوشهر ضمن تأیید تیراندازی در این مراسم عروســی اظهار کرد: ضارب به همراه اســلحه بهکاررفته دستگیر شد و در اختیار پلیس است. اگرچه نقش رسانهها برای بیان مضرات و آســیبهای استفاده از ســلاح برای یک خوشی که در پارهای از موارد نافرجام و سبب ایجاد حوادث تلخ میشــود انکارناپذیر و ضروری است، اما این فرهنگ باید در بخشــی از آنها از روستاهای استان بوشهر که هنوز در مراسمهای شادی دست به سلاح میشوند تا یک فضای میدان جنگ را برای مردمی که بخشــی از آنها حتی یکبار هم صدای غرش تفنگ را نشنیدهاند نگرانکننده جلوه دهد، از بین برود.

کشتهشــدن کودک هفتســاله در عروســی روز 21 بهمن سال گذشــته در روستای شاهیجان بخش بوشــکان دشتســتان به وســیله پیرمردی 70ساله با اســلحه، هنوز چهره ناخوشایند استفاده از اسلحه در مراسم عروســی را از ذهن مردم بیرون نکرده بود که شب گذشته نیز دوباره این اتفاق رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.