حلوفصل 2 پرونده قتل و گروگانگیری

Shargh - - حوادث -

میزان: محمدرضا طاهری از حلوفصل دو پرونده قتل و گروگانگیری در بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان با تلاش شورای حل اختلاف خبر داد. معاون قضائی رئیس کل دادگســتری سیستانوبلوچستان از حلوفصــل دو پرونده قتــل و گروگانگیری در بخش کورین از توابع شهرستان زاهدان با تلاش شورای حل اختلاف خبر داد. وی با تأکید بر اهمیت شعب صلحی شــوراهای حل اختلاف اظهار کرد: تلاش شــده تا با استفاده از باسابقهترین افراد در شورای حل اختلاف و همچنین جذب افراد بانفوذ و با توانمندی علمی بالا، شعب صلحی کارآمدی در راستای صلح و سازش و کسب رضایت شــاکیان و همچنین ترویج این فرهنگ حســنه تشــکیل شــود. محمدرضا طاهرینسب در تشریح صلح و ســازش یک فقره پرونده گروگانگیری در کوریــن گفت: بــا مراجعه فردی به شــورای حل اختــلاف کوریــن مبنی بــر اینکه فرزند 12ســالهاش بهوسیله افرادی مشخص به گروگان برده شده است و هماکنون نیز در بخش کورین به ســر میبرد تلاش اعضای شــورای حل اختلاف بــرای پیگیری موضوع آغاز شد. وی افزود: اعضای شورای حل اختلاف کورین پس از برگزاری جلسات مختلف مشورتی با معتمدان و بــزرگان منطقه فردی را که اقدام بــه این کار کرده بود شناسایی کردند که نهایتا مشخص شد این فرد به دلیل بدهی که از عموی این پسر 12ساله داشته اقدام به گروگانگیری وی کرده که ســرانجام با وســاطت اعضای شــورای حل اختلاف کورین این نوجوان آزاد و به آغوش خانواده بازگشت و مقرر شد بحث بدهی فرد مورد نظر نیز از مبادی قانونی پیگیری شــود تا به حق خود برسد. طاهری همچنین با اشاره به سازش یک فقره پرونده قتل پس از ســه سال اختلاف، نزاع و درگیری در بخش کورین گفت: اعضای شــورای حل اختلاف کورین زاهدان موفق شــدند بین دو طایفه که بــر اثر وقوع یک فقره قتل منجر بــه ایجاد اختلاف و درگیری طولانیمدت و همچنین گروگانگیری شــده بود ســازش برقرار کننــد. وی افــزود: تلاش اعضای شورای حل اختلاف برای سازش بین دو طایفه از سال 1393 آغاز و درنهایت در فروردین سال 1396 پس از برگزاری جلسات مختلف با ســران و بزرگان طوایف، تلاش اعضای شــورای حل اختلاف کورین نتیجه داد و صلح و ســازش بین دو طایفه برقرار شد. طاهری با تأکید بر اینکه بزرگان، معتمدان و ریشسفیدان یاریگر دستگاه قضائی در رسیدگی به پروندهها هستند، گفت: تعداد زیــادی از پروندههای مهــم از طریق بزرگان و ریشسفیدان منطقه به سازش منتهی میشود که این خود میتواند نقش مهمی در برقراری و تأمین امنیت پایدار در منطقه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.