جزئیات برخورد خودروی بخشدار با مأمور پلیس راهور

Shargh - - حوادث -

میزان: خــودروی بخشــدار جوکار بــا مأمور راهنمایی و رانندگی برخورد کرده و وی را زخمی کرده اســت. دادســتان عمومی و انقلاب همدان دراینباره گفت: پزشــکی قانونی ایــراد صدمات به مأمور راهــور را تأیید و وفق شــکایت نماینده حقوقــی نیروی انتظامــی فرماندار ملایــر نیز به مأمور توهین کرده است.

حمزه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان، گفت: حسب شکایت مأموران پلیس راه محور همدان به ملایر مورخ 2/4/96 در ســاعت 13:48مأموران در حین کنترل ســرعت با دوربین، خودرو ســواری که دارای ســرعت 137 کیلومتر بوده را متوقف کردند.

وی گفت: با پیادهشــدن راننده خودرو، افســر از راننــده تقاضای مدارک میکند کــه یک نفر از سرنشینان خودرو با معرفی خود بهعنوان بخشدار جوکار و با عنوان اینکه خودرو فرمانداری اســت از ارائه مدارک توســط راننده خــودداری میکند. این مقــام قضائی اظهار کرد: مأمــور راهنمایی و رانندگی در ادامه به ســمت جلوی خودرو جهت اعمــال قانون میرود که بخشــدار با بیان عبارتی توهینآمیــز به مأموران، شــخصا بهعنوان راننده سوار خودرو شده و ضمن برخورد با مأمور، مأمور روی کاپوت خودرو میافتد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تصریــح کرد: پس از طی مســافتی بــا زدن ترمز، مأمور روی زمین میافتد و بدون کمک به مأمور از محل متواری میشوند. وی با بیان اینکه پزشکی قانونی ایراد صدمات به مأمور راهور را تأیید کرده است، گفت: وفق شکایت نماینده حقوقی نیروی انتظامی فرماندار ملایــر نیز به مأمور توهین کرده است. حمزه خاطرنشان کرد: محل وقوع در حوزه بخشداری جوکار بوده و حداکثر سرعت مجاز 110 کیلومتر اســت. دادســتان همدان بــا بیان اینکه پرونده مزبور به شعبه بازپرسی ارجاع شده، یادآور شــد: دستور احضار متهمان برای بررسی موضوع صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.