عامل آدمربایی در ایرانشهر دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

ایرنــا: فرمانــده انتظامی ایرانشــهر در جنوب سیستانوبلوچســتان گفــت: عامــل آدمربایــی مرد 60ســاله در عملیــات غافلگیرانه پلیس این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ دوستعلی جلیلیان روز یکشنبه اظهار کرد: مأموران در پی کســب خبری مبنی بر وقوع یک فقره آدمربایی و ربودهشــدن مردی 60ساله، تیمی مجرب از مأموران پلیس آگاهی و اطلاعات شهرستان برای شناسایی متهم یا متهمان و آزادی گروگان تشــکیل شــد و بلافاصله کار خود را آغاز کــرد. وی بیان کرد: مأموران بــا انجام اقدامات و اشــرافیت اطلاعاتی و با توجه به شــناخت کامل از جغرافیای محل وقوع جرم و تحقیق و بررســی موفــق شــدند در کمتــر از 24 ســاعت هویت و مخفیگاه عاملان این آدمربایی را شناســایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آدم ربا را دستگیر و گروگان را آزاد کنند.

وی با اشــاره به اعتراف متهم به بزه انتســابی خــود مبنی بر اختلافات مالی و طلب 140 میلیون ریالــی از گروگان، افــزود: آدمربا پــس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی و تلاش برای دســتگیری سایر آدمربایان همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرســتان ایرانشــهر گفت: پلیــس اجازه نخواهد داد کــه مجرمان و مخلان نظم و امنیت عمومی آسایش شهروندان را برهم بزنند و درصورت بروز هرگونه اقدام غیرقانونی با هنجارشکنان برخورد قاطع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.