فردوس كاویاني و آذر فخر تجليل شدند

Shargh - - هنر -

شــرق: با تجلیــل از فــردوس کاویانــي و آذر فخر در چهاردهمین جشــن بازیگر خانــه تئاتر، علیرضا کیمنش، افشــین هاشمي، کاظم ســیاحي، مهشاد مخبري، ریحانه ســلامت و پانتــهآ پناهيها نفرات برگزیده شناخته شدند.

در این دوره ســه بازیگر زن، ســه بازیگر مرد، دو گروه بازیگری و یک بازیگر اســتعداد جوان بهعنوان برگزیدگان این دوره از جشن معرفی شدند.

در این جشــن که شامگاه شنبه 16 اردیبهشت در تالار اصلي برگزار شــد، محمــود دولتآبادی جوایز برگزیــدگان مرد را به علیرضا کيمنش برای نمایش «رؤیای شــب نیمه تابستان»، افشــین هاشمی برای نمایش «ســه خواهر و دیگران» و «کاظم سیاحی» بــرای نمایــش «هــاروی»، و ثریــا قاســمي جوایز برگزیدگان زن را به مهشــاد مخبــری برای بازی در نمایش «بانوی گمشده»، ریحانه سلامت برای بازی در نمایشهــای «ســه خواهر و دیگــران» و «اکتبر 19۳2» و پانتــهآ پناهیها بــرای نمایش «نامههای عاشقانه» اهدا کردند.

در این مراسم همچنین تجلیل از دو پیشکسوت انجام شــد کــه نصرت پرتــوي و فهیمــه رحیمنیا تلفنــي در تماس بــا آذر فخر کــه در آمریکا زندگي ميکند، مراســم بزرگداشــتش را عملي کردند. آذر فخر، بازیگر کشــورمان، فارغالتحصیل رشــته تئاتر از دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران اســت که در نمایشهــای هلي آناکریســتی، ارثیه ایرانی، افول، بلبل سرگشــته، چهارفصل، روزنه آبی، رومثو وژانت، سرگذشت، مرد خسیس، سگی در خرمنجا، کســبوکار میســیز وارن، کی برای آخرینبار مادرم را دیدی، لبخند باشــکوه آقای گیل، مرگ همســایه، مطبــخ، ملاقات با بانوی ســالخورده و... بازي کرده اســت. آذر فخر بــا همه رؤیاهــا و آرزوهایی که در زمینه تئاتر داشت، در آمریکا هرگز روی صحنه نرفت و بهجای آن به دانشــگاه رفت و در یک رشــته فنی تحصیل کرد و بهعنوان مدیر یک شــرکت کامپیوتری در منطقه سیلیکونولی مشغول به کار شد.همچنین فردوس کاویاني بازیگري که این روزها کسالت دارد، روي صحنه رفت و مورد تشــویق حاضران و تجلیل از سوي انجمن بازیگران خانه تئاتر واقع شد. کاویاني که دهه هفتم زندگیاش را سپری میکند، در دوران کاری خود در نمایشهایی ازجمله بالماسکه دزدان، سلطان مار، سهراب و اســب و سنجاقک، آهسته با گل سرخ، مرگ تصادفی یک آنارشیست )کارگردان( و شــهر قصه بازی کرده و یکی از آخرین تجربههای حضــورش روی صحنه هم به نمایش تانگوی تخم مرغ داغ به کارگردانی هادی مرزبان در ســال 1۳9۳ برميگردد.در این مراســم جایزه استعداد جوان هم به مرجان زارعی بازیگر «دوشــیزگان بــاغ لیمو» با حضور شــمس لنگرودی اهدا شــد.با دعوت از اکبر زنجانپور برای حضور روی سن، از گروههای نمایشی «خانه ابری» به کارگردانی سیامک احصایی و حمید پورآذری و «شــلتر» به کارگردانی امین میری تقدیر شد.بخشی از مراسم شب بازیگر در ادامه به تجلیل از پیشکسوتان تئاتر تهران و شهرستانها اختصاص داشــت که در این بخــش از یحیــی دیوانیگرگانی از گرگان و علی باســره از ایلام تقدیر شــد و گرگانی جایزه خود را به خانواده جانباختگان معدن استان گلســتان اهدا کرد. با حضور اصغر همت، از مدیران شهری کرمانشاه و با حضور بهزاد فراهانی از اعضای گروه خانه تئاتر کاشــان قدردانی شــد. همچنین در بخــش روابط عمومی با تشــکر از مهتــا کریمی، از ســیامک ســرایی در تالار وحدت هم تقدیر شد.ثریا قاسمی با اشاره به نمایشهایی از حمید سمندریان، رکنالدین خســروی و اکبر رادی، در سخنان کوتاهی گفت: حالا دیگر جمیله شیخی، سعید پورصمیمی و آقای کشاورز خوشحال هستند که صحنهای که آنها برای ما ســاختند الان به کمک پســرها و دخترهای آگاه و باســواد و منضبط اداره میشود و این صحنه تنهــا نمیماند. دولتآبادی ضمن اشــاره به بهرام بیضایــی و تقدیــر از او که در هرجــای دنیا به فکر تئاتر اســت، گفت: اسفندماه در جایی گفته بودم که جوانهای مملکت ما فقط کافی اســت که باشــند، همین که باشــند این پوســته کهنه را دور میریزند. علی ســرابی از نحوه داوری جشن بازیگر خانه تئاتر در گفتوگو با ایســنا انتقاد کرد. این بازیگر با اشــاره به اجرای نمایش «خدای کشتار» به مدت 140 شب در دو مقطع زمانی در ســال گذشــته و نیز ماههای ابتدایی امسال و استقبال زیاد مخاطبان از آن، اظهار کرد: ایــن نمایش و بهطــور ویژه بازیهــای آن در نقدهای مختلفی که در رســانهها منتشر شد، مورد تقدیر قرار گرفت و نظرات مثبتی درباره آن بیان شد. بهعنوان بازیگری که بیش از 17 ســال است بهطور حرفهای فعالیت میکنم و خدا را شکر جوایز زیادی را هم کســب کردهام، بعد از دیدن اسامی نامزدهای جشن بازیگر امسال خانه تئاتر این سؤال برایم پیش آمد که چطور بازی سه بازیگر این نمایش یعنی نوید محمدزاده، ستاره پسیانی و مارال بنیآدم دیده نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.