«حرکت آلتدارین دایتنبیهم وادر»ه آبموزشیوپارورد شتنویونرایارانن میرهادی

Shargh - - هنر -

شــرق: پروژه جدید گــروه حرکت آلترناتیو، به سرپرســتی و طراحی حرکت پردیس خسروی، با عنوان «ادای دین» در حال تولید است. هر قسمت از این مجموعه به یکی از مفاخر فرهنگی، هنری و اجتماعی ایران خواهد پرداخت و اولین آن با نام «تورانخانم» به معرفی و بررســی آثار و فعالیتهای مادر آموزش و پــرورش نوین ایران اختصاص دارد. این اثر که در قالب 12 قطعه موســیقی- حرکت تنظیم شده است، از سوی بیش از 70 نفر از گروه حرکت آلترناتیو به نمایش درخواهد آمد و در خلال آن، متنی به قلم نیما خســروی را اجرا خواهد کرد. توران میرهادی که ســال گذشته جامعه فرهنگی ایران را ترک کرد و به دیار باقی شتافت، تحصیلکرده علوم تربیتی و روانشناسی از دانشــگاه سوربن فرانســه بود و با بنیانگذاری مجموعه آموزشی فرهاد، نوعی دیگر از نظام آموزش و پرورش را به سیســتم آموزشــی ایران معرفی کــرد. او در مدت 25 ســال فعالیت مجموعه فرهاد توانســت مدلی مدرن را که بر اســاس مشــارکت جمعــی دانشآموزان اداره میشــد، ارائه کند. همچنین او بههمراه جمعی از روشنفکران معاصرش در سال 1۳41 بنیادی را تحت عنوان شــورای کتاب کودک بنیان نهادند که به این طریق توانستند به ادبیات کودک رسمیت بخشیده و بهعنوان نهادی قدرتمند به تولید آثاری بــا مخاطبان کودک و نوجــوان بپردازند. در ســال 1۳58 و در پی تعطیلی مجموعه آموزشــی فرهاد نیز، بنیاد دانشــنامه کــودک و نوجوان به همت توران میرهادی بنیان گذاشــته شــد که تاکنون توانسته 16 جلد از دانشنامه مصور را به نشر برساند.

گروه حرکت آلترناتیو در ســال 1۳87 رسما فعالیت خود را شروع کرده و تاکنون با اجرای دهها تئاتر و نمایش- موســیقی در تالارهای معتبر کشور توانســته جایگاهی مناســب در بین گروههای نمایشــی و حرکتی پیدا کند. مجموعه ســابق این گروه با عنــوان «ایرانبانو» 12 اجرای مختلف را تجربه کرد و در هر اجرا قطعاتی از موسیقیهای آیینی و سنتی و همچنین قطعات کلاســیک و مدرن ایرانــی را با حرکات اعضای گروه بــه نمایش درآورد. در مجموعه «ایرانبانو» هدف گروه، ارائه تصویری از فرهنگ و ســنن عمومی زنان ایران در گســتره تاریخی و جغرافیایی ایران بوده اســت و در مجموعه جدید این گروه – ادای دین- بنایشــان بر این اســت که بهصورت موردی به افراد بپردازند و ادای دینی به مفاخر ایران داشته باشند.

پردیس خسروی، سرپرســت و طراح حرکت گروه آلترناتیو، میگوید: نام گروه را «آلترناتیو» برگزیدیم، چراکه تلاشــمان این است که حرکات کلاسیک یا مدرن جهانی را با موتیفها و نشــانهای ایرانی درآمیزیم و خوانشی دیگر از حرکت را به مخاطب ارائه کنیم؛ خوانشــی که ایرانی اســت، طعم آب و رنگ خاک این دیار را دارد، اما بیگانه با زبان جهانی نیســت و به این ســبب میتواند حرفی بومی را به مخاطبانی جهانی منتقل کند.

او میافزاید: بهعنوانمثــال زمانی که نمایش- حرکت آرش کمانگیر را در ســال گذشته بر صحنه تالار وحدت بردیم، ســعی کردیم تا یک اسطوره ایرانــی را به مخاطبان از خلال حرکت و موســیقی بشناســانیم. در آن اجرا بودند مدعوینی از کشــورهای دیگر که زبان فارسی را نمیدانستند، اما پس از اجرا، آرش و روح وطندوستی و ازجانگذشتگی او را بهخوبی درک کرده بودند و این برای ما بسیار افتخارآمیز بود.

قســمت اول مجموعه ادای دین با نام «تورانخانم»، پنجم خرداد، ویژه بانــوان در تالار وحدت بر صحنه خواهد رفت تا شــاید ادای دینی باشــد به بانویی که بر گردن فرهنگ ایرانزمین، دینی بزرگ دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.