كوچک زیباست

Shargh - - هنر -

نسیم قاضیزاده: عادت کردهایم که به پرطمطراقبودن اسم جشنوارهها دقت کنیم، حواســمان جمعشان شود و پیگیرشان شــویم، درحالیکه سالهاســت در دنیــا اتفاقــات در دل همین جشــنوارههای کوچک و جمعوجــور میافتــد؛ جشــنوارههایی که نــه نهادی دولتی پشتشــان ایســتاده و نه سازوکار غولآسایی دارند که رســانهها را مرعوب کنند تا صفحاتشــان را در اختیار آنها قرار دهند. از قضا، اکثر این جشــنوارهها، محــل اســتعدادهاییاند که بــه دلایلی کاملا مشــخص دور هم جمع شــده و تصمیــم گرفتهانــد این اتفــاق را جمعی و جدی دنبــال کنند. تصمیــم گرفتهاند تــا خطی را به نام خود در تاریخ ثبــت کنند. در ایران هم بهخصوص در ســالهای اخیر از این جشنوارهها و اتفاقات رخ داده اســت. در حوزه موســیقی و نوازندگی ســازدهنی )هارمونیکا( امسال دومینباری است که جشنوارهای کوچک و خصوصی برگزار شده است؛ جشنوارهای به همت آنهایی که دغدغه و ذوق این ساز را داشته و دارند و برداشتشــان از آن مدتهاست که از حالت «اســباببازی» درآمده و به ســازی با قابلیتهای بالا بدل شــده است؛ ســازی که توان نواختن رپرتوارهای جدی موســیقی کلاسیک را داراســت. علاوهبراین اگر سری به این جشنواره دوروزه که امســال در سالن همایشهای سرنای تهران در روزهای 14 و 15 اردیبهشــت به دبیری احسان مصطفوی برگزار شد، میزدید با انواع و اقســام سازدهنیها آشنا میشدید. سازدهنیهایی در سایزها و ابعاد مختلف و البته با صدادهیهای متفاوت. شرکتکنندگان در این جشــنواره هم از ســنین مختلف و با قابلیتهای گوناگون بودند که همین مســئله باعث شــده بود تا مخاطبان در دو سطح A()و B() به رقابت بپردازند.

از جالبترین نکات دومین جشــنواره ســازدهنی ایران باید به حضور بسیار بالا و شایان ذکر شهرســتانیها اشاره کرد؛ شهرستانیهایی که به گفته داوران و دســتاندرکاران جشــنواره در شهرهایشــان انجمنها و گروههای مجازی و حقیقی سازدهنی دارند.

در کنار اینها سطح نوازندگی گروهها و افراد در جشنواره امسال بسیار بالا بود، هرچند که متأسفانه به دلیل عدم اطلاعرسانی کافی، مخاطبان و البته رسانههای کمی از برگزاری چنین جشنوارهای باخبر شدند.

در کنــار اینها برگزاری کارگاههای حرفهای این ســاز با عناوینی چون «کروماتیک تعمیر ســاز» و «دیاتونیــک» از جمله دیگر فعالیتهای این جشــنواره بود. برگزاری مسابقه کروماتیک، مســابقه سطح ب، سطح آ و ســطح آ بخش آزاد و همچنین مراســم اختتامیه از دیگر بخشهای این جشــنواره دوروزه بود که تیم برگزاری آن از جوانان مشــتاق این ساز تشکیل شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.