یازدهمین جشنواره فیلم کوتاه «سایه» برگزار میشود

Shargh - - هنر -

شــرق: مصطفــی شــیری، دبیــر یازدهمین جشــنواره فیلــم کوتاه «ســایه»، عنــوان کرد که بودجه این جشنواره از طریق دانشگاه سوره تأمین میشود.

نشســت خبری یازدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه «ســایه» 16 اردیبهشــت با حضور مصطفی شیری، دبیر این دوره از جشنواره و اصحاب رسانه در دانشگاه سوره برگزار شد.

شــیری در ابتــدای ایــن نشســت گفــت: این جشــنواره به صــورت داخلی برگزار میشــود و تنها آثار کوتاه شامل فیلم کوتاه داستانی، مستند، انیمیشــن و... در آن به نمایــش درمیآیند. البته فیلمهای کوتاه داســتانی باید تــا ۳0 دقیقه و آثار مستند تا 40 دقیقه باشند.

وی افزود: من اولین دورهای است که دبیر این جشنواره هســتم و در این دوره هایده صفییاری، کامبوزیا پرتوی، طناز طباطبایی، هومن بهمنش و محمد آفریده به داوری آثار میپردازند.

شیری با اشــاره به بودجه این جشنواره گفت: این رویداد فرهنگی از 2۳ تا 27 اردیبهشت برگزار میشود. 150 فیلم از دانشجویان متقاضی حضور در ایــن جشــنواره بودند که در نهایــت 4۳ فیلم در بخش مســابقه و جنبی قــرار گرفتند. در واقع ۳۳ فیلم در بخش مســابقه و 10 فیلم در بخش جنبی حضور دارند. فیلمهای بخش جنبی به این صورت هســتند که هیئت انتخــاب یعنی رامتین شهبازی، سیدوحید موســوی و سیدعلی روحانی آنها را شایســته حضور و نمایش در این جشنواره دیدند.

دبیر یازدهمین دوره جشــنواره فیلم «ســایه» بیان کرد: در این دوره چهار کارگاه برگزار میشود کــه کارگاه اول بــا موضــوع تئــوری فیلمنامه با حضور رامتیــن شــهبازی، کارگاه دوم با موضوع فیلمنامهنویســی ســریال بــا حضــور هــادی مقدمدوست، کارگاه ســوم با موضوع کارگردانی به وســیله حمیــد نعمــتالله و کارگاه چهارم با موضوع تدوین برگزار میشــود کــه احتمال دارد کارگاه چهارم را بهمن کیارستمی برگزار کند.

وی در پایــان عنــوان کــرد: محــل نمایــش فیلمهای این دوره از جشــنواره در سالن سینمای دانشگاه سوره اســت. ضمن اینکه ما در این دوره شرطی با این موضوع اضافه کردیم که فیلمهایی که عوامل اصلی آن ماننــد تدوینگر، صدابردار یا فیلمبــردار و... که میخواســتند اثرشــان در این دوره حضــور پیدا کنــد، با اجــازه از تهیهکننده و درصورتیکه ســورهای باشند، میتوانند در بخش مسابقه و در آن بخشی که فعالیت دارند، آثارشان داوری شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.