گردش بادبزنها

Shargh - - هنر -

شــرق: با همان کتابها و بروشــورها خــود را باد میزنند. برخی هم ابتکار به خرج داده و بادبزنهایی تبلیغاتی درســت کردهاند و به کــودکان میدهند. چهرهها خســته، بیحوصله و بیرمق اســت. بعد از باد و بــاران و آبگرفتگی چند روز قبل، حالا گرما امــان کودکان و پدر و مادرهایــی را که از غرفههای بخــش کــودک و نوجوان نمایشــگاه کتــاب تهران بازدید میکنند، ربوده اســت. میگویند کتاب، تخیل کــودک را تقویت میکند؛ ولی گویا مســئولان هنوز به این اصل باور ندارند. ناشــران کــودک و نوجوان نمایشــگاه غرفههای خود را در چهار سازه موقت و زیر چادر دایر کردهاند. روز سوم نمایشگاه بود که در پی احتمال اتصــال کابلهای برق با حجم زیادی از آب که به ســالنها نفوذ کرده بود، بنا به تشــخیص مسئولان مربوطه، این بخش تعطیل شد. نمایشگاه کتــاب بــه نیمه راه رســیده و حــالا گرمــا و تهویه نامناسب دردســر تازه این بخش شده است. برخی غرفهداران برای فرار از گرما با خود پنکه دســتی به نمایشگاه آوردهاند. سیســتم سرمایشی نمایشگاه را کولرهای آبی تجهیــز میکند و این کولرها هم فقط شــعاع چندمتری اطراف خود را خنک میکنند. این چهار ســالن را بــا چادرهایی ســرپا کردهاند که هوا زیر آنها خوب گردش نمیکند و شــرایط نامناســب غرفهها صدای برخی ناشــران را درآورده. انتشارات علمی و فرهنگی باتوجه به ناهماهنگیهای فراوان در اداره غرفههای بخش کودک و نوجوان سیامین نمایشــگاه کتــاب، اعلام کرده این انتشــارات ســال آینده به نشــانه اعتراض در این بخش در نمایشگاه حضور نخواهد داشت.مســعود کوثری ضمن گلایه از مسئولان نمایشگاه در مورد نامناسببودن شرایط و کمبــود امکانات غرفههای کودک و نوجوان گفته: انتشارات علمی و فرهنگی در این خصوص متحمل ضــرر و زیان هنگفت مالی شــده و بنابراین تصمیم گرفته اســت ســال آینده در بخش کودک و نوجوان نمایشــگاه بینالمللی کتاب شــرکت نکند. امســال این ناشــر بــا 120 عنوان کتاب کــودک و نوجوان در نمایشــگاه شــرکت کرده که صد عنوان آن شــامل کتابهای چاپ نخست است.

کاهش فروش بخش کودک

بســیاری از ناشــران حاضر در ســیامین دوره نمایشگاه اذعان میکنند که حتی به یکسوم فروش روزهای نخست سال گذشته هم دست نیافتهاند، تازه این حال و روز ناشــران بزرگ و پرمخاطب نمایشگاه است، اگر ســری به غرفههای ناشــران کوچکتر و کمتر شناختهشده بزنیم که وضع بغرنجتر است.نادر قدیانی مدیر انجمن ناشــران کتاب کودک و نوجوان درباره کاهش فروش در این دوره به تسنیم میگوید: مــا نیز در بخش کودک و نوجوان با ســقوط فروش روبهرو بودیم و نســبت به سال گذشته فروش کتاب کودک و نوجوان 15 درصد کاهش داشــته است، اما به نظر مــن مهمترین دلیل آن شــرایط آبوهوایی چند روز اخیر بوده. طبیعی اســت که بارندگیهای اخیــر حجم مراجعه به نمایشــگاه را کاهش داد.او این انتقاد را که شــهر آفتــاب موجب دوری مردم از نمایشگاه کتاب شده است، رد کرده و میگوید: اکنون هم از طریــق مترو هم اتوبوسرانی و هم ماشــین شــخصی به دلیل وجود پارکینگ دسترسی به شهر آفتاب مهیاســت و اتفاقا شــهر آفتاب جذابیتها و امکانات نمایشگاهی خوبی برای مردم دارد.قدیانی ادامــه میدهد: امیــدوارم در روزهــای باقیمانده نمایشــگاه، رونــد بازدید رو به رشــد باشــد؛ چراکه شــرایط آبوهوایی مناسب شده و به نظر میرسد با وجود مخاطبان بیشــتر بتوان ایــن کاهش فروش را جبران کرد.

100 غرفه دیگر برای بخش کودک

با تمام کمبودها و کاســتی ها امسال حدود 100 غرفه کودک به ناشــران کمکتــاب اختصاص داده و بنابراین نمایشــگاه ســیام در مقایســه با نمایشگاه بیستونهم 100 غرفه بیشــتر دارد. به گفته قدیانی در نمایشــگاه ســیام بالغ بر ۳0 هــزار عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان عرضه شــده اســت.نادر قدیانی با بیان اینکه درحالحاضر سالن کودک دارای 10 هزار متر مربع فضای نمایشــگاهی و شش هزار متر مربع غرفه اســت، میگوید: موقعیت ســالن در نمایشگاه امسال مناســب، اما همچنان قابل بهبود است. ما امیدواریم در ســالهای آینده بتوانیم هزار متر مربع به مساحت سالنهای کودک اضافه کنیم. او درباره واگذاری ســالن کودک به بخش خصوصی گفت: چند ســال اســت واگذاری نمایشگاه کتاب به بخش خصوصی از طریق کمیتههای نمایشگاه آغاز شده و امسال برای اولینبار شاهد واگذاری بیشتر در این زمینه هستیم. امیدواریم موارد مثبت و منفی این موضوع بررسی شده و در نمایشگاه سیویکم مورد توجه قرار گیرد.

ســیامین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشــتر بخوانیم» تا 2۳ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب ادامه دارد؛ به امید رفع کاستیهای بخش کودک و نوجوان آن.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.