محمد علیزاده رکورددار شد

Shargh - - هنر -

«محمــد علیــزاده» با بیش از 150 ســئانس، رکورددار برگزاری کنســرت موسیقی پاپ ایران در بعد از انقلاب شد.

این خواننده پاپ ایران که ســال گذشته تعداد اجراهای کنسرت خود در تهران را به 46 سئانس و شهرســتانها را به بیش از 105 سئانس رسانده بــود و مجموعا بــا اجرای بیش از 150 ســئانس رکورددار برگزاری کنســرت موسیقی پاپ ایران در بعد از انقلاب در کشور محسوب میشود؛ جمعه شــب ترانههای محبوب و پرطرفدار از آلبومهای «دلت با منه»، «ســورپرایز» و «گفتم نرو» را برای علاقهمندان خود اجرا کــرد و با خواندن قطعات محبوب، عاشــقانه و خاطرهانگیــز خود از جمله؛ «برگــرد»، «برادر»، «احســاس»، «گاهــی بخند»، «کجا میری»، «عشــقم ایــن روزا»، «بیمعرفت»، «فکــرش هم نکــن»، «بیمــارم»، «بیحوصله»، «تصمیم»، «همینه که هســت»، «چهلدرجه» و «جز تو»، با هوادارانش خاطرهبازی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.