حاملگی کاذب تورم!!

نعمتالله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان

Shargh - - اقتصاد -

یکی از مشــکلات «روانتنی» شناختهشده در دانش روانشناسی آن است که بانویی تمامی علائم حاملگی را دارد و بــرای مدتها خود را بــاردار میداند و حتی تمامی خانواده و اطرافیــان نیز او را حامله میپندارند؛ ولی از نظر پزشــک متخصص، او هرگز بــاردار نبوده و فرزندی به دنیا نمیآورد!

بهعبارتدیگر، در حاملگی کاذب همه نشــانههای بــارداری وجود دارد: تهوع صبحگاهی، برآمدن شــکم و حتی بزرگشــدن حجم رحم! ولــی «جنین»ی در کار نیست!! روانشناســان معتقدند علت اصلی حاملگی کاذب، تمایل زیاد به حاملگی یا ترس زیاد از آن اســت که باعــث تغییرات هورمونی و منجر به این احســاس کاذب میشــود. یکی از پدیدههایی که در اقتصاد بسیار شــبیه به حاملگی کاذب است، شرایط تورمی بالای 20 درصد است. در این شرایط بسیاری از فعالان اقتصادی و کاســبکاران احســاس میکنند که بازار رونق دارد و خریدوفروش انجام میشــود و انواع معاملات صورت میگیرد؛ یعنی به نظر میرســد که همــه علائم رونق اقتصاد وجــود دارد، اما گاه از یک دیــدگاه دقیقتر این علائم بهمثابه حاملگی کاذب یا «توهم بارداری» است!

در حاملگی کاذب تورم، کســی که ملک یا زمینی را خریده است احساس رضایت میکند چون میداند که بهزودی آن را گرانتر میفروشد. شخصی که خودروي جدیدی خریده، شاد و امیدوار است که پس از چندهزار کیلومتر رانندگی، ماشــین خود را گرانتر از مبلغ خرید میفروشد! تولیدکننده، مواد اولیهای را که خریده است بدون آنکــه در فرایند تولید بــه کار بگیرد و زحمتی به خود بدهد، آن را گرانتر از خرید میفروشــد و احساس سودآوری میکند! اما و هزاران اما که با وجود همه این احســاس رضایتها و خوشحالیها، در پی یک معاینه دقیق و ســونوگرافی مشخص میشــود که این اقتصاد «بیماری روانــی» دارد و از حاملگی کاذب رنج میبرد! بهواقــع، جنینی در رحم اقتصاد نیســت و هرگز رشــد اقتصادی رخ نداده است.

ممکن اســت تورم بالای 20 درصــد در اقتصاد یک کشور، احساسی در بازارهای مختلف به وجود بیاورد که بسیار شــبیه حاملگی کاذب در زنان است. در حاملگی کاذب تورم، بسیاری از نشانههای ظاهری اقتصاد فعال و پررونق وجود دارد، ولی رشد اقتصادی در کار نیست.

دولت روحانی و تیم اقتصــادی دولت تدبیر و امید، توانسته است با انضباط مالی درخور تحسین، از ابتدای ســال 93 تورم نزدیک بــه 36 درصد را به زیر 10 درصد در ســال 95 برساند. در این شرایط، بســیاری از کسانی کــه در تورم بالای 20 درصد احســاس رونق میکردند، شرایط کنونی را رکود اقتصادی میدانند و بسیار ناراضی هســتند! این افراد، همان کســانی هســتند که خود و اطرافیانشان دچار حاملگی کاذب تورم شده بودند. باید از اینان پرســید: مگر امکان دارد که در ســالهای 90 تا 93 اقتصاد رشدی منفی داشــته باشد، اما درعینحال، کشور از رونق اقتصادی برخوردار باشد؟؟! آری، احساس کاذب رونق، همان توهم حاملگی اســت که بر اثر نرخ تورم 35 درصدی ایجاد شده.

از ســوی دیگر، آیا میتوان پذیرفت که اقتصاد کشور در سال 95 بدون احتساب درآمدهای نفتی، 4.5 درصد و با احتســاب درآمدهای نفتی نزدیک به هفت درصد رشد اقتصادی داشته باشد و تورم 35 درصدی به تورم یکرقمی تبدیل شــده باشد، اما درعینحال کشور دچار رکود اقتصادی باشد؟!!

روانشناســان معتقدند که روان انســان همیشــه جســم را تحتتأثیــر خود قــرار میدهد و بســیاری از بیماریهای جســمی ناشــی از عوامل روانی هســتند. ازایــنرو متخصصان اینگونه بیماریها را «بیماریهای روانتنی» مینامنــد. پدیده حاملگی کاذب یک بیماری روانتنی اســت. توهم رونق اقتصادی در شــرایط تورم افسارگســیخته، بیماری روانتنی اقتصاد اســت؛ یعنی مردم در شــرایط تــورم فزاینده، احســاس کاذب انجام فعالیت اقتصــادی و رونق اقتصادی میکنند زیرا بدون آنکه هیچگونه ارزش افزودهای در کالا یا ملک و خودرو و... ایجاد کرده باشــند، به علت تورم موجود، احساس میکننــد که ارزش اموال آنان بــالا رفته و چون هر روز ممکن اســت بتوانند اموال خــود را گرانتر از روز پیش بفروشــند، با وجود کاهــش قدرت خریدشــان، تمایل زیادی به خریدن دارنــد! در مقابل این وضعیت، وقتی تورم به زیر 10 درصد میرسد، مانند شرایط کنونی، دیگر نمیتــوان ملکی را خرید و چند ماه بعد به قیمت بالاتر فروخت؛ دیگر نمیشــود خودرویی را خرید و چندهزار کیلومتر با آن رانندگی کرد و گرانتر فروخت و خوشحال بود؛ دیگر مقدور نیست که تولیدکننده رانتخوار، مواد اولیه را تهیه کند و بدون آنکه با آن کالایی را تولید کند، آن را گرانتر بفروشد و سودی بادآورده به جیب بزند!

نمونه مشهود حاملگی کاذب تورم، بازار مسکن در سالهای گذشته اســت. بر اساس سرشماری سال 95، بیش از 5.2 میلیون واحد مســکونی خالی بر اســاس خوداظهاری مردم، وجود دارد!! کارشناســان این تعداد را تا چهار میلیون نیز برآورد کردهاند. این تعداد مســکن خالی چهــار تا هفتبرابــر نیاز واقعی مســکن در هر سال در کشور اســت!! تولید انبوه مسکن که رونق بازار مصالــح ســاختمانی و رضایت فعالان این بــازار را در پی داشت، جز در شــرایط تورمی بالای 20 درصد هرگز امکان نداشــت. بنابراین، وضعیت قبلی بازار مســکن، رونق واقعی و مبتنیبر نیاز کشور نبود و بازار سرد تولید و خرید مســکن در وضعیت کنونی نیز ناشــی از رکود اقتصادی نیســت. احساس نیاز به ســاخت بیحساب مســکن ناشــی از حاملگی کاذب اقتصاد بوده است و تا وقتی تورم تکرقمی اســت، هرگز آن احســاس نیاز برنخواهد گشت.

آری! دولــت تدبیــر و امیــد، اقتصــاد را از تــورم 35درصــدی بــه تورم تکرقمی در ســال 95 و رشــد اقتصــادی منفی را به رشــد اقتصــادی هفتدرصدی رسانده اســت. ازاینرو ادعایی گزاف نیست اگر بگوییم: بســیاری از کسانی که شــرایط کنونی را رکود اقتصادی مینامند، همان کســانی هستند که خود یا اطرافیانشان در سالهای 88 تا 92 دچار حاملگی کاذب تورم بوده و از مزایای زودگذر تورم افسارگسیخته برخوردار شدهاند!!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.