از خردورزی ديروز تا عوامفريبی امروز

Shargh - - اقتصاد - حمیدرضا پورسلیمی . پژوهشگر اقتصادي

آقای قالیبــاف در نامه مورخ 11/12/87 به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح یارانهها را در آن سال از چند زاویه مهــم مورد نقد قرار میدهد. اول آنکه به دلیل ضعف پایگاه اطلاعاتی دولت، امکان شناسایی خانوارهای نیازمند وجود ندارد و توزیع یارانه را توزیع رانت تلقــی میکند که به ترویج اخلاق دروغگویی و فقیرنمایی برای دریافت صدقه دولتی منجر میشود. در مرحلــه بعد آقــای قالیباف توزیــع یارانهها را به جهت آثار تورمی آن مورد نقد قرار میدهد و معتقد اســت افزایش عمومی سطح قیمتها در درجه اول منجر به کاهــش قطعی قدرت خریــد عموم مردم شــده بهطوریکه یارانه نقدی نمیتواند جبرانکننده این افزایش قدرت خرید عمومی باشــد و در مجموع به بدترشــدن وضع معیشــت مردم منجر میشود. بعــد تورمی یارانههای نقدی از جهت دیگر نیز مورد توجه آقای شــهردار قرار میگیرد و آن این است که این طرح موجب افزایش هزینههای جاری و عمرانی شهرداریها در شهرهای بزرگ به میزان بیش از 55 هزار میلیــارد ریال و در شــهرهای کوچک به میزان حدود 9 هزار میلیارد ریال میشــود که به عقیده وی اثــرات جبرانناپذیری بر اداره شــهرداریها و تداوم برنامههای عمرانی آنها دارد. وی حتی مدعی میشود که تأثیــر این طرح بــر کاهش قدرت خرید پرســنل شــهرداریها نیز موجب افزایش نارضایتی و فســاد در دســتگاه خود میشود و از این جهت شهرداریها ناچار میشــوند برای جبران آن بر هزینههای جاری خود بیفزایند. آقای قالیباف این روزها طیف متنوعی از برنامههــای افزایــش یارانهها تا ســطح 150 هزار تومــان و کارانه 250 هزار تومــان را به عنوان برنامه خود ارائه میدهد. چهره امــروز آقای قالیباف از دو جهت با گذشــته ایشان تناقض دارد. اول آنکه فردی که تا دیروز مخالف جدی این طرح بوده، چگونه امروز آن را به عنوان وعــده انتخاباتی خود به مردم اعلام میکنــد و آیا نمیتوان از همین تناقض دیروز و امروز ایشان به این نتیجه رسید که او قصد عوامفریبی مردم را داشته و آیا وعده یارانه 150هزارتومانی را میتوان جز به تلاش برای خرید رأی مردم تعبیر کرد؟ مسئله بعد و مهمتر آن اســت که با بررسی این نامه متوجه میشــویم که در آن همه چیز مبتنی بر اعداد و ارقام اســت؛ در واقع قالیباف در گذشــته با بررسی علمی

طرح یارانهها ســعی داشــته با عدد و رقم نسبت به تبعات آن هشــدار دهد درحالیکه امروز در پاســخ منتقــدان وعدههــای انتخاباتی خود بــرای افزایش یارانهها هیچ برنامه یا طرح مطالعاتی ارائه نمیدهد کمااینکه از فردی که یک ماه پیش رسما اعلام کرده که قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاستجمهوری ندارد نیز انتظار داشــتن یک برنامه جامع اقتصادی و مبتنی بر مطالعات عمیق و کار کارشناســی نمیرود. در پایان باید گفت طرح یارانه نقدی نهتنها در سطح شــاخصهای کلان اقتصادی تبعات مصیبتباری را داشــته که از این نظر نیز که موجب ســقوط وجهه اخلاقی و علمی یک مدیر دیروز شده است، باید مورد توجه قرار گیرد. آقای قالیباف که در ســال 87 طرح اصلاح یارانهها را نوعی گداپروری میدانسته و نقش صدقهدهی دولــت در این طرح را به گونهای علمی مورد نکوهش قرار داده، امروز به شــیوه عوامفریبانه در مقام دفاع از این طرح برآمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.