تکرار شایعات سوخته این بار ذوبآهن اصفهان

Shargh - - اقتصاد -

ایرنــا: بــا نزدیکشــدن بــه زمــان انتخابات ریاستجمهوری، بازار شایعه و مطالب بیاساسی که در فضای مجــازی و برخی رســانهها مطرح میشود داغ است، یکی از این مسائل، طرح دوباره موضوع ورشکســتگی ذوبآهن اصفهان اســت. در جوابیــه روابطعمومی این شــرکت آمده بود که ذوبآهن اصفهان، مادر صنعت فولاد کشــور همچون تمام صنایع فولادی کشور و حتی جهان به دلیل بحران صنعت فولاد در سه سال گذشته با مشکلات نقدینگی و بدهی مواجه است که برای برونرفــت از این مشــکلات، راهکارهایی متعدد و اســتراتژیهای ترکیبــی را اتخاذ کرده اســت. مطرحکردن ورشکســتگی برای شرکتها، نیاز به مراتب قانونی و اعــلام مراجع قضائی دارد که با توجه به طینشــدن این مراحل بــرای ذوبآهن اصفهــان، تیتر مطلــب مذکور کــذب و مصداق تشــویش اذهان عمومی است و میتواند موجب دلســردی 16 هزار نفر از تلاشــگران این شرکت و بیش از صد هزار نفر که به طور غیرمستقیم از این شرکت ارتزاق میکنند، شود. مدیر عامل ذوبآهن اصفهــان دراینبــاره گفــت: ذوبآهن بــا وجود مشکلات، در مرحله عبور از بحران قرار دارد که به لطف خدا و تلاش همکاران در سال گذشته همه تعهدهای این شــرکت انجام شــده است. احمد صادقی افزود: سال گذشته، نقطه عطف تحولها و گلوگاه بزرگی برای شــرکت بود که به یاری خدا از آن عبور کردیم و با وجود مشــکلهای متعدد، همه تعهدها اجرا شد. حقوق کارکنان و بخشی از بدهیها را پرداخت کردیم و در پایان سال با توجه به مشــکلهای بازار داخلی بــا افزایش صادرات به رونق شــرکت افزودیم. او تصریح کرد: از نیمه دوم دی تــا آخر 1395 تمام تولیدات ذوبآهن به کشــورهای حوزه خلیجفارس و اروپا صادر شد و امسال با برنامهریزی انجامشده، تلاش داریم تولید را حفظ کرده و افزایش دهیم و همچنین برنامهها و طرحهــای کاهش قیمت تمامشــده نیز تداوم یابد. صادقی با اشــاره به اینکه کوره بلند شــماره یک تا چند ماه دیگر راهاندازی میشود، اظهار کرد: میزان صادرات شــرکت در سال گذشته 700 هزار تن بود که امســال با صادرات 500 هزار تن چدن قصد داریم میزان صادرات را به یک میلیونو 500 هزار تن ارتقا دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.