تولید ترانسفورماتورهای میادین نفتی به دست متخصصان ایرانی

Shargh - - اقتصاد -

پانا: محققان و مهندسان جوان گروه ترانسفورماتور ایران در راســتای تحقــق اقتصاد مقاومتــی و تولید ملی، برای نخستینبار موفق به طراحی و تولید انواع ترانســفورماتورهای مورد نیاز میادیــن و نیروگاههای نفتی و گازی شدند.ترانسفورماتور MVA230 با ولتاژ 400 کیلوولت برای نســل جدیــد نیروگاههای نفتی و گازی کلاس الف کشور و ترانسفورماتورهایی با بیش از هزار و 240 مگاولت آمپر برای شــرکت مهندسی نفت به دست جوانان متخصص ایرانی طراحی و تولید شده است. ارسلان فتحیپور مدیرعامل گروه ایرانترانسفو کشــور با بیان اینکه با ســاخت و تولیــد هریک از این ترانسفورماتورهای نیروگاهی از خروج یکونیم میلیون دلار ارز از کشــور جلوگیری می شود، گفت: هر یک از این ترانسفورماتورها دارای ابعاد مختلف و برای انواع نیروگاهها با قدرت و ولتاژ مناســب طراحی و ســاخته شده است.مدیرعامل گروه ایرانترانسفو افزود: طراحی و تولید ترانســفورماتورهای مورد نیاز پروژه خط لوله انتقال نفت خام ســبزآب-ری نیز به دســت توانمند جوانان ایرانی محقق شــده است و درحالحاضر این ترانسفورماتورها با 290 مگاولت آمپر در شرکت ملی مهندســی و ســاختمان نفت ایران به کار گرفته شده اســت.پروژه خط لوله انتقال ســبزآب-ری به منظور انتقال نفت خام ترش حوزه دزفول احداث شــده و با طول تقریبی 630 کیلومتر از تلمبهخانه ســبزآب واقع در اســتان خوزســتان شــروع و با عبور از استانهای لرســتان، مرکزی، قم و تهــران در پایانــه ری خاتمه مییابد.فتحیپــور از مشــارکت مؤثر گــروه صنعتی ایرانترانسفو در طرح توسعه میادین نفتی غرب کارون و نیروگاههای آن خبر داد و گفت: ترانســفورماتورهای مورد نیاز شــرکت مهندســی و توســعه نفت کشور، شرکت نفت یادآوران، آزادگان شمالی و جنوبی نیز در ماههای آینده تولید شده است و تحویل این شرکتها خواهد شد. وی گفت: این ترانسها کاملا قابل رقابت با نمونههای خارجی آن اســت و برای تأمین شــرکت پتروشیمی بوشهر، پتروشیمی دماوند و تأمین پست و ترانسهای منطقه یاران شــمالی و راهاندازی فازهای 20,18,17و21 پارس جنوبی تولید شده است.

وی اضافه کرد: طراحی ترانســفورماتورهای مورد نیاز شــرکت مناطق نفتخیز جنــوب جهت کاهش فشار گاز چاههای نفتی نیز که تا کنون در اختیار کشور کانادا بود، به پایان رســیده و در حال تولید نمونه اول آن هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.